body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

جمعه ...
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٥
 
بی شک همه ما از افکارمان فرمان می گیریم،
فرمان هایی که تابعی از تصاویری است که ما به اراده خودمان در بایگانی به نام ذهن انباشت کرده ایم.
از آن جمله تصاویر، دیدگاه مان به روز جمعه است.


جمعه ای که گویا سراسرش بی برنامه گی است.
جمعه ای که سراسرش تنهایی است.
جمعه ای که در آن غم سراغمان می آید.
جمعه ای که همه چیز هست و هیچ چیز نیست.
جمعه ای که گویا کسی برای کسی نیست.
جمعه ای که، جمعه ای که ...
فقط کافیست قدری به خودمان بیاییم و نظاره کنیم که آیا سایر روزهای هفته مان بابرنامه است؟
سایر روزهای هفته مان تنهایی نیست!
سایر روزها شادیم؟
سایر روزها همه چیز سرجای خودش است؟
سایر روزها برای هم هستیم؟
و ...
جمعه بهترین روز هفته است چرا که حداقل خودتی و اگر این خود مطلوبت نیست، کاری بکن.
آن چه که تو را و مرا متمایز می کند این است که درجا نزیم، وانمایم، مغلوب نشویم.
جمعه بهترین روز هفته است چرا که فردایش آغازی دوباره است.
مگر این که آغازگر شادی، هم راهی، هم دلی، هم زبانی، هم کاری نباشی و نخواهی که باشی.
که اگر این گونه است چه فرقی دارد در کدامین روز هفته نفس می کشیم.
همین لحظه که این متن را می نویسم دلیلش توی ..

 
comment نظرات ()
 
هیچ چیزی مانعت نخواهد شد جز خودت ...
ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٥
 


 
comment نظرات ()