body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

تغيير نگرش ها
ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
 

تغيير نگرش ها

با سرزنش نکردن خود، روابطم را با خويشتن بهبود مي بخشم.
با رها کردن قضاوت درباره ديگران پيوستن به ديگران را به جاي جدايي از آنان و خويش بر مي گزينم.
کليه تصاويري را که از ديگران ساخته ام در هم مي شکنم
انتخاب مي کنم که به ياد آورم ميزان گفتار و کارهايم در روابطم مهم نيست بلکه عشقي که در گفتار و کردارم نهفته است در روابطم اهميت فراوان دارد.
کلماتي که در روابطم برمي گزينم تعيين مي کند که خواهان جدايي هستم يا پيوستن.
به ياري روابطم مي توانم عشق بي قيد و شرط را احساس کنم.
امروز انتخاب مي کنم که به ياد آورم شايسته شادي هستم.
امروز انتخاب مي کنم در روابطم خود را قرباني نبينم و مسووليت زندگيم را بپذيرم.
هر گاه گرفتار گذشته يا آينده مي شوم انتخاب مي کنم به ياد آورم فقط در زمان حال مي توان عشق احساس کرد.
مي توانم در همه روابطم عشق را به جاي ترس انتخاب کنم.

 

بياييم در ماهي كه در پيش است به خود قول دهيم و از گوشهايمان، زبانمان و چشم هايمان، بهترين و شايسته ترين استفاده ها را نماييم. سفر در رمضان، سفر در باورهاست.

به اميد سفري پر بار براي شما و خودم

   

 

 


 
comment نظرات ()