نمی شنویم ...

روزییکشکارچی،پرندهایرابهدامانداخت. پرندهگفت تودرطولزندگیخودگوشتگاووگوسفندبسیارخوردهایوهیچوقتسیر نشدهای. ازخوردنبدنکوچکوریزمنهمسیرنمیشوی. اگرمراآزادکنی، سهپندارزشمندبهتومیدهمتابهسعادتوخوشبختیبرسی. پنداولرادردستانتومیدهم. اگرآزادمکنی،پنددومراوقتیکهرویبامخانهاتبنشینم بهتومیدهم. پندسومراوقتیکهبردرختبنشینم. مردقبولکرد. پرندهگفت پنداولایناستکهسخنمحالراازکسیباورمکن. مردبلافاصلهاوراآزادکرد و پرنده برسربامنشست. گفتپنددومایناست، هرگزغمگذشتهرامخور و برچیزیکهازدستدادیحسرتمخور. پرندهرویشاخدرختپریدوگفت ایبزرگواردرشکممنیکمروارید گران بهابهوزندهدرمهستولیمتأسفانهروزیوقسمتتووفرزندانتنبودو گرنهباآنثروتمندوخوشبختمیشد. مرد شکارچی از شنیدن این سخن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
9 پست
مرداد 94
12 پست
تیر 94
12 پست
خرداد 94
17 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
7 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
11 پست
اسفند 92
15 پست
بهمن 92
18 پست
دی 92
19 پست
آذر 92
19 پست
آبان 92
32 پست
مهر 92
39 پست
شهریور 92
30 پست
مرداد 92
38 پست
تیر 92
23 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
39 پست
بهمن 91
66 پست
دی 91
46 پست
آذر 91
61 پست
آبان 91
46 پست
مهر 91
40 پست
شهریور 91
52 پست
مرداد 91
29 پست
تیر 91
37 پست
خرداد 91
70 پست
اسفند 90
40 پست
بهمن 90
46 پست
دی 90
36 پست
آذر 90
22 پست
آبان 90
31 پست
مهر 90
59 پست
شهریور 90
49 پست
مرداد 90
48 پست
تیر 90
49 پست
خرداد 90
28 پست
اسفند 89
42 پست
بهمن 89
66 پست
دی 89
68 پست
آذر 89
48 پست
آبان 89
54 پست
مهر 89
22 پست
شهریور 89
29 پست
مرداد 89
25 پست
تیر 89
20 پست
خرداد 89
17 پست
اسفند 88
19 پست
بهمن 88
27 پست
دی 88
30 پست
آذر 88
29 پست
آبان 88
25 پست
مهر 88
51 پست
شهریور 88
12 پست
مرداد 88
34 پست
تیر 88
43 پست
خرداد 88
29 پست
اسفند 87
12 پست
بهمن 87
14 پست
دی 87
25 پست
آذر 87
36 پست
آبان 87
32 پست
مهر 87
20 پست
شهریور 87
19 پست
مرداد 87
16 پست
تیر 87
18 پست
خرداد 87
27 پست
اسفند 86
15 پست
بهمن 86
7 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
11 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
9 پست
دی 85
16 پست
آذر 85
20 پست
آبان 85
15 پست
مهر 85
75 پست
شهریور 85
52 پست
مرداد 85
23 پست
زندگی
115 پست
دیدگاه
147 پست
مدیریت
64 پست
باور
10 پست
عکس
2 پست
سوال
4 پست
نگرش
89 پست
عشق
70 پست
دوست
7 پست
داستان
2 پست
حقیقت
113 پست
خلاقیت
3 پست
تجربه
13 پست
علم
31 پست
هویت
13 پست
رفتار
6 پست
موفقیت
3 پست
حکایت
5 پست
آگاهی
1 پست
شعر
1 پست
طنز
15 پست
دین
26 پست
تحقیق
7 پست
روایت
32 پست
تصویر
18 پست
تغییر
7 پست
دروغ
5 پست
ذهن
9 پست
هوش
4 پست
دعا
2 پست
واقعیت
4 پست
اعتماد
4 پست
پزشکی
3 پست
بهره_وری
2 پست
مقایسه
2 پست
ازدواج
1 پست
صداقت
2 پست
راستگویی
1 پست
رهبری
1 پست
پ
1 پست