پيش داوري

کسي که به روي درس هاي زندگي آغوش گشايد و خود را با پيش داوري تغذيه نکند هم چون برگ سفيدي است که خداوند کلمات خود را بر آن مي نگارد.

آن که همواره با بدبيني و پيش داوري به جهان مي نگرد هم چون برگي نوشته شده است که کلامي جديد بر آن نوشته نخواهد شد. 

/ 0 نظر / 4 بازدید