نتایج یک تحقیق - قسمت سوم

ممکن است برخی استدلال کنند این حادثه (سقوط شدید سهام تیوکول)  تنها یک اتفاق بوده است. شاید هم عمل متوقف کردن معامله برروی سهام این شرکت در افت بعدی آن موثر بوده است. خوب، این ها مسایلی است که می تواند در نتیجه گیری ما مدنظر قرار گیرد. اما مطلب بسیار ظریفی در این جا نهفته است. در آن فاصله زمانی کوتاه هیچ یک از عواملی که معمولا بازار بورس را دست خوش تحول می کنند حاضر نبودند. نه جنجال و تبلیغات، نه معاملت قماری و نه هیچ چیز دیگر.

پس چگونه مردم توانستند تا آن درجه درست عمل کرده باشند؟

مالونی و مالهرین به دنبال حل این معما رفتند. به این منظورسابقه همه معاملت آن روز را برروی سهام تیوکول مورد مطالعه قرار دادند. آن ها می خواستند دریابند:

  • آیا مدیران شرکت دست به فروش ناگهانی سهام زده بودند بخ نحوی که زنگ خطر را برای سرمایه گذاران بازار بورس به صدا درآورده باشد؟
  • آیا رقیبان تیوکول شروع به فروش خارج از قاعده سهام تیوکول کرده بودند تا آن را با بحران روبرو کنند؟

رکورد معاملت، هیچ معامله خارج از نرم و غیرعادی را نشان نداد. بالاخره در حالی که دستشان به جایی نرسید گفتند باید اطلاعاتی از درون شرکت به بیرون درز کرده باشد که چنان وضعی را پدید آورده باشد.

 اقتصاد دان و مدرس دانشگاه معتبر کورنل (Cornell University ) مورین اوهارا (O’hara Maureen ) آخرالامر نوشت ...

" در حالی که بازار درعمل تصمیمات درستی می گیرد ما در تئوری نمی توانیم توجیه کنیم چگونه این اتفاقات صورت می گیرد".

در آن روز سرد ژانویه در واقع اتفاقی که افتاد، آن بود که از گروه عظیمی از سرمایه گذاران جزء سوال شد که با توجه به این اتفاق (انفجار چلنجر)  قیمت جدید سهام این چهار شرکت را چه گونه ارزیابی می کنید؟

پاسخی که داده شد با واقعیت انطباق کامل داشت. شاید در میان میلیون ها نفری که دست اندر کار فروش سهام تیوکول بودند کسی اطلاعات داخلی از درون تیوکول داشته است ولی مطلب مهم این است که ازمجموع اطلاعات کوچکی که در مغز میلیون ها تاجر بازار بورس وجود داشته است نتیجه کلی به دست آمده صحیح بوده است هم چنان که در مورد وزن گاو نر در تحقیق گالتون نتیجه استخراجی از نظر افراد بسیار به واقعیت نزدیک بود. بازار در واقعه چلنجر، هوشمند عمل کرد زیرا که شروطی که لازمه صحت یک برداشت جمعی است همگی در آن روز حاضر بودند.

در خصوص قضاوت  "خرد جمعی"  ذکر این مطلب ضروری است که نظر هر فرد دو عنصر را در درون خود دارد اطلاعات صحیح و غلط. اطلاعات صحیح، ازآن رو که صحیح اند، هم جهتند و بر روی یک دیگر انباشه می شوند اما خطاها در جهات مختلف و غیر هم سوعمل می کنند لذا تمایل به حذف یک دیگر دارند. نتیجه این می شود که پس از جمع نظرات آن چه که می ماند اطلاعات صحیح است...

/ 0 نظر / 82 بازدید