راز زیبائی

 />/>

راززیبائی

پیرزن باوجود سن بالا هم چنان مورد علاقه دیگران بود.

از اوپرسیدند که با چه وسایلی خود را آرایش کرده و این قدر زیبا

به نظرمیرسد؟

پیر زن بااعتماد جواب داد: منواقعیترا بر لبانم کشیده، بااحترام و

مهربانیصدایم را نرم کرده، باهم دردیگوش هایم را تزییننموده

و باکمک رسانی بهدیگراناز دست های خود مراقبت میکنم.

 من بادرست کاریسیمای خود را بهتر نموده وباعشق واقعیروحیه

خود رازیباتر می سازم.

این راززیبائی من است.

.

/ 0 نظر / 7 بازدید