هفت بار روح خويش را تحقير كردم

هفت بار روح خويش را تحقير كردم 

اولين بار زماني بود که براي رسيدن به بلندمرتبگي خود را فروتن نشان مي داد.

دومين بار آن هنگام بود که در مقابل فلج ها مي لنگيد.

سومين بار آن زمان که در انتخاب خويش بين آسان و سخت آسان را برگزيد.

چهارمين بار وقتي مرتکب گناهي شد به خويش تسلي داد که ديگران هم گناه مي کنند.

پنجمين بار آن گاه که به دليل ضعف و ناتواني از کاري سر باز زد و صبر را حمل بر قدرت و توانايي اش دانست.

ششمين بار که چهره اي زشت را تحقير کرد درحالي که ندانست آن چهره يکي از نقاب هاي خودش است.

و هفتمين بار وقتي که زبان به مدح و ستايش گشود و انگاشت که فضيلت است.

 

/ 0 نظر / 91 بازدید