حساب بانك عاطفي

حساب بانك عاطفي

همه ما با بانك و حساب بانكي آشنا هستيم. پول خود را در اين حساب ذخيره مي كنيم و به وقت نياز از آن بر مي داريم. حساب بانك عاطفي استعاره اي است كه نمايانگر ميزان اعتمادي است كه در ارتباط با ديگران مي اندوزيم . خوش حسابي در اين بانك موجب مي شود كه ديگران با طيب خاطر با ما رفتار كنند .

اگر من در قلب شما حساب بانك عاطفي بگشايم و درآن ادب و مهرباني و صداقت و وفاي به عهد بيندوزم، بهره ام از اين حساب اعتماد و اطمينان شما خواهد بود. هر چه به اين اعتماد بيفزايم، بهره ام در اين حساب فزوني خواهد گرفت و مي توانم به وقت نياز از آن بهرمند شوم. حتي اگر مرتكب اشتباهي گردم، اين ذخيره اعتماد و عواطف به ياريم شتافته و خطايم را جبران خواهد كرد و حتي اگر ارتباطات روشني را با شما برقرار نكنم، منظورم را درك خواهيد كرد و متخلفم نخواهيد خواند.

با افزايش موجودي در اين حساب سطح اعتماد و اعتبار فزوني مي گيرد و روند ارتباطات ساده و موثر و سريع مي شود. به عكس بي احترامي، بي نزاكتي، بي توجهي، تهديد، خود كامگي، دو رنگي و سوء استفاده، اندوخته اين حساب را بي درنگ كاهش داده و در نتيجه سطح اعتماد به شدت سير نزولي در پيش مي گيرد.

  با محدود شدن دامنه ارتباطات، انسان در حشر و نشر با ديگران بر روي ميداني از مين گام بر مي دارد و ناگزير است بر هر كلمه اي كه از زبانش جاري مي شود اشراف كامل داشته باشد تا ديگران كوچك ترين بهانه اي براي سركوب اش  نداشته باشند. مردم با تحميل فشار عصبي در مقابلش صف آرايي مي كنند و چنگ و دندان نشان مي دهند. روابط اعضاي بسياري از سيستم ها از جمله خانواده ها و  سازمان ها و ... به علت سپرده  ناچيز اين حساب از چنين كشمكش هايي سرشار است.

 

اگر با پس انداز مداوم، ميزان قابل توجهي اعتماد در اين حساب ذخيره نشود، ممكن است هر آينه تفاهم بين يك گروه بهم خورد. اگر چه آن گروه در زير يك سقف زندگي مي كنند وبه گونه اي تحميلي به هم احترام مي گذارند، اما از نظر احساسي و عاطفي فرسنگ ها با يكديگر فاصله دارند.

مدام ترين روابط انسان ها از قبيل زندگي زناشويي مستلزم مدام ترين پس انداز در حساب بانك عاطفي  مي باشد. اگر شما به طور ناگهاني با همكلاسي دوران مدرسه يا دانشگاه خود كه ساليان دراز او را نديده ايد برخورد كنيد، بي درنگ ارتباط احساسي و عاطفي گذشته را احيا مي كنيد. اندوخته پيشين پس از سال ها ركود، دست نخورده باقي مانده است. در عين حال حفظ اين حساب با افرادي كه به طور مداوم با ايشان ارتباط داريد مستلزم سرمايه گذاري مستمر است. به بياني ديگر با تداوم ارتباطات، اندوخته هاي پيشين محو و ناپديد مي شود. گاه در برخورد روزانه بامردم يا در اثر برداشتي كه ايشان از رفتار شما دارند به طور خودكار و بدون اينكه حتي خودتان متوجه باشيد مقدار قابل توجهي از اندوخته حساب عاطفي شما از گردش خارج مي شود .

 

اصول پس انداز در حساب بانك عاطفي

 

1-    درك طرف مقابل

يكي از مهم ترين شيوه هاي پس انداز در حساب بانك عاطفي آن است كه نخست واقعا بخواهيد بفهميد. اين شيوه راه گشاي شيوه هاي ديگر پس انداز در اين حساب مي باشد. در حقيقت تا فرد ديگر را درك نكنيد و به ارزش هاي او پي نبريد نمي دانيد كه با انجام چه كارهايي مي توانيد اعتمادش را جلب و در حساب با نك عاطفي كه در قلبش گشوده ايد پس انداز كنيد. چه بسا كار بر روي طرح واحد از نظر شما اندوخته تلقي شود, اما از ديدگاه فرد ديگر به دليل عدم ارضاي نيازها و علايقش برداشت به حساب آيد.

اصل طلائي حيات مي گويد ”همان طور كه با ديگران رفتار مي كني با تو رفتار خواهند كرد .“ يعني آنچه بر خود نمي پسندي بر ديگران مپسند.

 

2-    توجه به چيزهاي جزئي

گاه ادب و مهرباني-  هر چند ناچيز - تاثير بسيار زيادي بر طرف مقابل بر جا مي گذارد  به عكس نامهرباني ها، بي احترامي ها، بي نزاكتي هاي كوچك موجب برداشت قابل توجهي از حساب بانك عاطفي مي شود. 

       در روابط چيزهاي كوچك بزرگ هستند.“

  3-    وفاي به عهد

پاي بندي به عهد، پس انداز هنگفت و عدم رعايت آن برداشتي كلان از حساب بانك عاطفي به حساب مي آيد. به بياني ديگر، زير پا گذاشتن قول و قراري كه براي فرد ديگر مهم است، در كاهش اندوخته بيشترين تاثير را دارد، زيرا او از اين پس هيچ تعهدي ديگري را نخواهد پذيرفت. به طور كلي مردم تمايل دارند كه اميد و آرزوي خود را بر پايه قول و قرار ديگران بنا نهند.

 

4-    آشكار كردن توقعات

تقريبا تمام مشكلات ارتباطي از انتظارات مبهم و مغاير اهداف و وظايف سرچشمه مي گيرد. يقين بدانيد كه توقعات مبهم در محيط كار يا منزل يا هر جاي ديگر به سوء تفاهم، آشفتگي و كاهش اندوخته حساب بانك عاطفي مي انجامد.  بسياري از انتظارات سربسته و مبهمند، چرا كه به صراحت بيان نمي شوند. با وجود اين مردم آن را به موقعيتي خاص نسبت مي دهند.

 

5-    اثبات تماميت وجود

يكپارچگي و تماميت وجود به مفهوم آن است كه با همه مردم با اصول ثابتي رفتار كنيد. يكپارچگي و تماميت وجود اعتماد مي آفريند و پايه و اساس شيوه هاي متفاوت پس انداز در حساب بانك عاطفي به شمار مي آيد. به عكس عدم برخورداري از اين صفت نيكو هر گونه تلاشي را براي افزايش اندوخته اعتماد در اين حساب، عقيم مي گذارد. آدمي ممكن است موقعيت ديگران را به خوبي درك كند، به نكات جزيي توجه داشته باشد، به تعهدات خويش پايبند باشد، انتظاراتش را تصريح كند اما به صرف دو رويي و تزويري كه در وجودش نهفته با كسري موجودي در حساب بانك عاطفي مواجه شود.

 

6-    عذرخواهي خالصانه براي برداشت از حساب

پس از براشت از حساب بانك عاطفي بايد بي درنگ عذرخواهي كنيم. اگر عذرخواهي صادقانه و برخاسته از خلوص نيت و بي ريا و صادقانه ابراز شود اعتمادزيادي را به حساب بانك عاطفي واريز مي كند

منبع : كتاب هفت عادت مردمان موثر

 تاليف : استفان كاوي

 ترجمه : محمدرضا آل ياسين , انتشارات هامون

/ 0 نظر / 42 بازدید