منابع دستيابي به موفقيت، دست خودمان است

منابع دستيابي به موفقيت، دست خودمان است

آياشما مي‌توانيد بندكفشتان را ببنديد و يا از سوپرماركت محل خريد كنيد؟ خباگر با اعتماد به نفس كامل مي‌گوئيد: معلومه كه مي‌توانم،  منبع ايناعتماد به نفس در وجودتان هست. پس مي‌توانيد از آن در ساير موارد كه شمارا كمي نگران مي‌كنند، استفاده كنيد، در ميان جمع صحبت كرده و يااحساساتتان را با دوست يا همسر و يا نزديكانتان به راحتي در ميانبگذاريد، يا براي رسيدن به آرزوهايتان تلاش كنيد.

 آيا تا به حال محبت راحس كرده‌ايد؟

محبت نسبت به پدر و مادر، به فرزند و يا حتي پرنده‌اي كه درمنزل نگه مي‌داريد. پس وقتي سرچشمه عشق و محبت در وجودتان هست مي‌توانيدبا ديگران هم با عشق و علاقه برخورد كنيد و به همسر، فاميل، دوستان و ياحتي خودتان عشق بورزيد. تصور كنيد زماني برسد كه بتوانيد، هر وقت خواستيداز تمام اين منابع با ارزش (عشق، اعتماد به نفس و محبت) استفاده كنيد. افرادي كه با عشق و علاقه زندگي مي‌كنند اين مهارت را در خود ايجادكرده‌اند. تنها تفاوت آن ها با بقيه آدم‌ها اين است كه آن ها مي‌دانند اينابزارهاي موفقيت در دستشان است و هرگاه اراده كنند، از آن ها استفادهمي‌كنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید