خداوند حسابگر، حسابدان، حسابساز، حسابرس و ...

الهي عاملنا به فضلك و لا تعاملنا به عدلك

اي برترين حسابرس، حساب ما را با فضل و كرمت رسيدگي كن، نه با عدلت    

نيايش حسابرسان

به نام خداي حسابگر، حسابدان، حسابساز، حسابرس، و حسابدار زمين و آسمان و هر آن چه در اوست.

 هم او كه افتتاحيه و اختتاميه همه حساب ها و كتاب هاست.

ترازش هميشه موزون است و موجودي‌هايش هميشه در فزون.

مطالبات مشكوك الوصولي ندارد، چرا كه كسي را از قدرت لايزال او گريز نيست.

استهلاك انباشته محاسبه نمي‌كند، گويا كه در حوزه حسابداري او چيزي بي ارزش نمي‌شود.

به كسي ماليات نمي‌دهد و از كسي به ناحق چيزي نمي‌گيرد.

نه سهامي است و نه تضامني، هيچ شراكتي با كسي ندارد، تك مالكي است و بي رقيب.

هيچ تلفيق و ادغام و تركيبي در حوزه شخصيتش تعريف شدني نيست.

حسابداري تورمي ندارد، چرا كه در نظرش ارزش ها تغيير ناپذيرند.

حسابداريش آن قدر خالص است كه دوره مالي در آن تعريف ناشدني و واحد پولي در آن بي معناست.

شخصيتش حوزه محدودي ندارد و ازل و ابد را در بر مي‌گيرد.

تداومش يك فرضيه نيست يك فرض و حقيقتي محض است.

مديريتش حسابداري است و حسابداريش مديريت، كه بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم مي‌رسد و چيزي در آن از قلم نمي‌افتد.

فضل و بخشش اوست كه بر مدار اهميت مي‌چرخد و سرمايه بندگان اميدوار اوست.

و همان است كه رهايي بخش آنان از حساب و كتابش خواهد بود، آن جا كه مستجاب مي‌گرداند دعاي برترين انسان ها را در حق همه عالم ...

عيد فطر مبارك

  

با تشكر از آقاي عباس رستمي rostami_ab@yahoo.com

 

 

 

/ 0 نظر / 155 بازدید