سعادت، خوشبختي نيست

سعادت، خوشبختي نيست

 

خوشبختي داغ و پرهيجان است و مي توان بر مبناي چنين خاصيتي به سردي و ملال آوري نيز بگرايد و كسل كننده شود.

اما سعادت از جنس بودن است، هرچه پيش تر وجود را در هستي گسترانده شود و يگانگي صورت پذيرد، سعادتمندي بيشتري حاصل خواهد شد.

هستي براي انسان خوشبخت، موضوعي براي تفكر است، اما انسان سعادتمند درهستي حضور مي يابد.

انسان خوشبخت، ديگران را كارابزاري براي پيشبرد امور خويش مي بيند، اما سعادتمند، ديگران را نيز زنده و پرشور و هر آن چه هستند خواهد ديد.

انسان هاي خوشبخت داراي ايست وجوديند، اما سعادتمند، سيال و جاري و ترانه خوان است. 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید