احترام به کودکان

روزى پيامبر نشسته بود، امامحسن و امام حسين عليه السلام وارد شدند. حضرت به احترام آنان از جاى برخاست و بهانتظار ايستاد. چون كودكان در راه رفتن ضعيف بودند، لحظاتى چند طول كشيد. بدين جهتپيامبر صلى الله عليه و آله به سوى آنان رفت و استقبال كرد. آغوش خود را گشود و هردو را بر دوش خويش سوار كرد و به راه افتاد و مى فرمود: فرزندان عزيز، مركب شما چهخوب مركبى است و شما چه سواران خوبى هستيد.

/ 0 نظر / 3 بازدید