هفت اصل خودباوری

دیپک ستی دستیار آموزش مدیران در شرکت ای.تی.اند.تی است. وی مسوولیت تربیت مدیران برجسته را برای شرکـت برعهده دارد. تـجربه شـخصی او در شرکت ای.تی.اند.تی و جاهای دیگر او را متقاعد کرده است که چنان چه سازمانی بخواهد به فرهنگ عملکرد برجسته و خودباوری درخشان نایل شود، باید دست کم به هفت اصل اساسی توجه کند و آن ها را به کار ببندد.

 

 او این اصول را مدل هفت R می نامد.

از این قرار :

1- احترام = Respect

2- مسوولیت و منابع = Responsibility & Resources

3- خطرپذیری = Risk taking

4- قدرشناسی و پاداش = Rewards and Recognition

5- مناسبات = Relationship

6- نمادسازی = Role Modeling

7- نوسازی = Renewal

بین این اصول خاصیت هم افزایی وجود دارد ومدل به شرطی ثمربخش است که اجزا و عناصر آن تؤاما تحقق یابند. 

 احترام ( Respect )

نخستین پله ازنردبان خودباوری وعملکرد درخشان، احترام است. مطلوب ترین خواسـته افراد هر سازمان رفتار محترمانه است. رفـتار محـترمانه باعث می شود که انسان ها درکاربه بهترین شکل ممکن تلاش کنند. احترام باید اصیل، واقعی و پایدار باشد. احترام در همه افراد سازمان در هر رده شغلی و با هر سابقه کار باید این احساس را برانگیزد که کار آن ها با ارزش است و در موفقیت سازمان اثر قطعی دارد. این نوع احترام را با شعار و حرف نمی تـوان بـرگـزار کرد، بلکه مستلـزم عمل است. یکی از راه های احترام گذاشتن این است که افـراد را به بیان افکار و نظراتـشان ترغیـب کنـیم، با دقت و حوصـله به حرف های آن ها گوش بدهیم، بازخورهای مناسب بدهیم و از نظرات آن ها در گردش امور استفاده کنیم.

 مسوولیت و اختیار ( Responsibility & Resources ) 

بیشتر کارکنان هر سازمان به طور طبیعی دوست دارند در کامیابی های سازمان سهیم باشـند. این خواست با پـذیرش مسوولیت های مجزا و معین برآورده می شود. بدبختانه با وجودی که سازمان ها این موضوع را می دانند، اما هم چنان در راه تحقق این خواست مانع تراشی می کنند. سازمان ها با غفلت از فراهم آوردن زمینه پذیرش مسوولیت یا با غفلت از تدارک و تجهیز منابع لازم، به جای افزودن بر سودمندی و کارآیی افراد، آن ها را به عجز و درماندگی می کشانند. خودباوری و آفرینندگی، قربانی این سهل انگاری ها است.

 در عصر کارکنان اندیشمند، تمامی نظریه ها نیازمند بازنگری است. کار ذهنی را نمی توان به همان شیوه کار جسمی اداره کرد. هر قدر مدیریت را مساوی با نظارت و کنترل بدانیم، به همان اندازه مانع برآورده شدن مبرم ترین نیاز عصر اطلاعـات یعنی 

آزادی عمل افکار مستقل

می شویم. سازمان هـای قدیمی شیوه مدیریت را می دانستند. سازمان های آینده باید شیوه رهبری و شیوه برانگیختن را بیاموزند.

 

خطرپذیری ( Risk taking )

اگر خواهان نوآوری هستیم باید خطر پذیر باشیم. واگر در صدد حمایت از خطر پذیری باشیم، باید به ناگزیر بـودن اشتباه تن بدهیم. زنـان و مـردانی که خودباورترند، زیرکانه و هشیارانه خطر می کنند. شوق پذیرش مخاطرات مناسب، سبب تحکیم خودباوری می شود. رابطه دو جانـبه اسـت. سـازمان آیـنده با میدان دادن به خطر پذیری و پذیرش عادی بودن خطا، تؤاما خودباوری و نوآوری را بر می انگیزد. درواقع، شکست می تواند بهترین آموزگار باشد. از شکست می توان به عنـوان فرصتی بی نـظیر برای یادگیـری و تسـهیم آموختـه ها در سـطوح و مـرزهای جغرافیایی سازمان سود جست. سازمان آینده برای اثبات تعهد کارکنان به خطرپذیری و نوآوری، خطا و شکست را لازم دارد.

 

قدرشناسی و پاداش (Rewards and Recognition) 

نیاز به تشویق و تأیید به خاطر فعالیت و موفقیت، نیاز طبیعی بشر است. اگر سازمانی از برآوردن این نیاز دریغ کند، احتمال دارد به خودباوری فرد صدمه بزند ( شاید این امر به میزان استقلال فرد بستگی داشته باشد )، اما بی شک انگیزه فرد برای فعالیت و تلاش را به تحلیل می برد. یکی از ثمربخش ترین شیوه های ترغیب و برانگیختن افراد، قدردانی از آن ها پس از خوب انجام دادن کار است. هر کس که با متون روانشناسی آشنا باشد با این گونه روش ها نیز آشنا است، اما سوال این است که آیا سازمان ها این دانسته ها را در عمل بکـار می بـندند یا خیر؟ سـازمان آینـده اگر بخـواهد بـهترین نیروها را جذب کرده و نگاه دارد، باید این روش را دنبال کند. کارکنان اندیشمند ( که به واسطه توانایی های خویش، اعتماد به نفس دارنـد ) در ایـن اقـتصاد جهــانی سرشــار از رقابت بی امان که سخت محتاج نخبگان است، بی احترامی پنهان در ناسپاسی را نخواهنـد بخشیـد.

آن ها علاوه بر پاداش مادی، اجر معنوی نیز می خواهند. شناسایی و قدرشناسی  مهم ترین پاداش معنوی است.

 

مناسبات ( Relationship )

مناسبات و روابط می تواند سبب پرورش خودباوری وعملکرد درخشان یا باعث تضعیف آن گردد، بسته به این که روابط صمیمانه، محترمانه و خیرخواهانه باشد یا غیرصمیمانه، خودکامانه و محدود کننده. هروقت که روابط، صمیمانه واصیل باشد، ما حرف یک دیگررا می شنویم، به یک دیگراحترام می گذاریم و از یک دیگر پشتـیبانی می کنیم. از جـمله فواید دیگر روابط صمیمانه قرار گرفتن در موقعیتی است که انسان می تواند انگیزه های دیگران را درک کند و بفهمد که ظرفیت آن ها از نظر مسوولیـت و اختیار در چه حد است و اگر قرار باشد در بهترین حالت کاری قرار بگیرند، نیاز ایشان چیست و کجای سازمان برای آن ها و برای سازمان مناسب ترین و راضـی کـننده ترین محل است. اگر نیازهای دستگاهی که من و شما را به کار واداشته، محترم شناخته شود، آن گاه از هر حیث بین تحکـیم خودباوری ما، هم آهنـگی حـاکم می گردد.

 

نمادسازی( Role Modeling ) 

سازمانی خودباور و دارای عملکرد درخشان است که همه اعضای آن دررفتار خـود مظهـرفرهنـگ وارزش های مقبول سازمان باشند. کـارکنان به کردار و رفتار مدیران بیش از گفتار ایشان توجه می کنند. بهترین راه انتقال ارزش ها یا رفتارهای مطلوب، نمادسازی است. مدیـران ارشـد باید به تنـاسب مسنـد قـدرت وقلمـرو خویش، مظهر و نماد سازمان باشند اگر آن ها دراصول بنیادین از خود تزلزل نشان دهند یا انسجام شخصیتی نداشته باشند، طنین پی آمدهای آن در سرتاسر سازمان شنیده خواهد شد.

 

نوسازی ( Renewal )

این روزها در مورد مفهوم سازمان های یاد گیرنده حرف و حدیث بسیار است اما شمار سـازمان هایی که به مفهوم واقعی، یادگیرنده هستند، اندک است. اما اگر قرار باشد سازمان آینده با واقعیت ها وچالش های جدید اقتصادی سازگار گردد، ناگزیر باید یادگیرنده باشد. یادگیری مـداوم در این سازمان ها باید امری عادی و در عین حال حیاتی باشد.
برنامه ها و هدف های یادگیری و عمل به آموخته های جدید، باید روزانه و به طور آزادانه در سرتاسر مرزهای جغرافیایی سازمان و در رده های افقی و عمودی به بحث گذاشته شود.

 

در فرهنگ سازمان آینده، اصل بر این است که :

1- یادگیری، امری دائمی و ثابت باشد.

2- آموزش و بازخور، همگانی باشد.

3- آگاهی و اطلاع، همه جانبه باشد.

منبع : سازمان فردا، اثری از بنیاد پیتر دراکر
مترجم :
 مهندس فضل اله امینی
ناشر
: فرا

/ 0 نظر / 30 بازدید