زندگي هدف نيست

زندگي را بايد به رقص درآورد. زندگي، تجارت نيست. زندگي را براي نفس زندگي بايدزيست. از زندگي بهره ببريد، اما آن را به سطح يك كارابزار نكشيد.

 زندگي هدف نيست،چرا كه معناي هدف تنزل دادن امور به سطح وسايلي براي رسيدن به چيزهايي است و برايرسيدن به هدف هميشه بايد قرباني داد و هر آن چه كه داريد بايد به پاي هدف‌هاي آيندهريخت.

 اما عشق بخشنده است، هديه مي كند و توقعي براي دريافت ندارد. پس بايد زيستآن هم عاشقانه.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید