خرد طبیعی

از بزرگمهر پرسیدند که چه چیزاست که اگر خدای تعالی به بنده دهد، هیچ چیز به از آن نباشد؟گفت : خرد طبیعی گفتند : اگر نباشد ؟

گفت : ادبی که آموخته باشد و در تعلم آن رنج برده باشد.

گفتند اگرنباشد ؟

گفت : خوی خوش که با مردمان به خوشی و مواسات رفتار کند و دشمن را به وسیلهآن نگاه دارد.

گفتند : اگر نباشد ؟

گفت : خاموشی که پوشنده عیبهاست.

گفتند : اگرنباشد ؟

گفت : مرگ ، که او را از زمین بردارد ، زیرا هر کس که به این خصلت هایپسندیده و اخلاق نیکو آراسته نباشد ،‌برای او مرگ بهتر از زندگی است .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید