بالیدن در ژرفای خود

پیر شدن همان چیزی است که هر چارپایی به آن قادر است‌.

 بالیدن است که امتیاز ویژه‌ انسان است.

انگشت شمارند آنان که بر این امتیاز آگاهند.

 

در زندگی‌، بالیدن به معنای بالیدن در ژرفای خود است. 


بله، ریشه‌های تو در همان
جایند
.

/ 0 نظر / 3 بازدید