بيماری کلام

 

عشق، به دست اوردن هرآن چه خواستی نیست.


عشق، هرآن چه است که برای او از دست میدهی.

 

بیماری کلام

 

زندگي و مرگ در زير زبان شما نهفته است. 

 

 هنگام نسنجيده سخن گفتن بسيار اين جمله را شنيده ايم كه « حرف دهنت را بفهم ».

برخلاف ظاهرنارحت كننده اين جمله، اندكي دقت و تعمق در معنا و مفهوم آن نشان مي دهد كه اين جمله نه تنها بي راه گفته نشده بلكه واقعيتي درآن نهفته است. 

معناي اصلي جمله اين است  كه قبل از اين كه حرفي بزني و كلامي از دهانت خارج شود، اول آن را « فهم كن »، زيرا مي تواند برايت خطرناك باشد. علت تاكيد بر اين موضوع اين است كه كلام از عوامل مهمي است كه در وضعيت سلامتي ما نقش دارد.

در كلماتي كه بر زبان مي آوريم نيرويي بس عظيم نهفته است، در حالي كه بسياري از ما از اهميت و قدرت آن، آگاهي نداريم و اگر هم مطلع هستيم، توجه چنداني به آن نمي كنيم. اغلب ما همه روزه كلماتي را برزبان مي آوريم بدون اين كه درباره آن ها بينديشيم و يا آن ها را به درستي ادا كنيم.

در واقع اكثر ما به شيوه هاي منفي سخن مي گوييم و با كلام مخرب در بدن مان ايجاد بيماري مي كنيم. برخي از كلمات، نابسامان، ناهماهنگ، پراكنده، بيهوده و پر از بيماري اند و به عنوان بيماري هاي كلام شناخته شده اند.

به عنوان مثال :

تناقض گويي و دوگانگي در كلام بسياري ازما وجود دارد، گاهي حرفي مي زنيم و با جمله بعدي نقضش مي كنيم يا فردا حرف ديگري مي زنيم، يعني كلامي واحد نداريم و دائماً جهت كلاممان را تغيير مي دهيم يا اين كه ظاهر و باطن كلاممان با هم فرق مي كند.

بيماري ديگرِ كلام، كلام ضعيف است. بدين معنا كه اظهار ضعف و ناتواني مي كنيم و اغلب با شك و ترديد سخن مي گوييم و معمولا كلماتي هم چون نه، نمي شود و نمي توانم را به كارمي بريم و همان را نيز در زندگي خود فراخواني مي كنيم. كلمه يا جمله ضعيفي كه به زبان مي آوريم به شكل ارتعاشاتي تأثيرگذاراز دهان ما خارج مي شوند و مطابق قانون علت و معلول دوباره به سوي ما باز مي گردند و ما آن را تجربه مي كنيم.

كساني كه در مورد كلام تحقيق و بررسي مي كنند و يا در اين زمينه تخصص دارند، قادرند از كلام افراد، بيماري هايشان را تشخيص دهند. مثلا انتقاد كردن مدام موجب ورم مفاصل و روماتيسم مي شود. زيرا ارتعاشات منفي ناشي از انتقاد مخرب، با برهم زدن تعادل و ايجاد ناهماهنگي در بدن، خون را مسموم كرده و سموم توليد شده در مفاصل رسوب مي نمايد. به طورخلاصه نفوذ كلام و تأثير آن برسلامتي ما از اهميت خاصي برخورداراست، چنان چه بسياري از پيامبران و بزرگان براهميت آن تأكيد فراوان داشته اند.

پيامبر اسلام (ص) فرموده اند:

 نجات مؤمن در حفظ و مراقبت از زبان است.

 و يكي از انبياء الهي نيز در اين مورد مي فرمايند: 

از سخنان خود، عادل، شمرده خواهي شد و از كلامت، بر تو حكم خواهد شد.

بنابراين خبر خوبي است كه بدانيم اين شانس براي ما وجود دارد كه آن دسته از بيماري هايي كه به دليل كلام منفي و مخرب يا به عبارتي به دليل بيماري هاي كلام ما بوجود آمده اند، از طريق اصلاح آن ها و توجه و تمرين در كلام، به خوبي قابل درمان هستند.

 برگرفته از تعاليم حق در زمينه اثر كلام

/ 0 نظر / 4 بازدید