چند بار می توان عاشق شد ؟

يک بار، فقط يک بار مي توان عاشق شد. عاشق زن، عاشق مرد، عاشق انديشه، عاشق خدا، عاشق عشق..... بار دوم ديگه خبري از جنس اصل نيست، شوق تصرف جاي عشق به انسان را مي گيرد و ريا جاي عشق به خدا را..... در عشق حرفه اي شدن ممکن نيست ؛ مگر آن که به بدکارترين، رياکارترين پرستِ بي انديشه تبديل شده باشي.

عشق کودکانه از اين اصل پيروي مي کند که، من دوست دارم چون دوستم دارند.

عشق نا بالغ مي گويد، من تو را دوست دارم چون به تو نيازمندم.

عشق رشد يافته مي گويد، من به تو نيازمندم چون دوستت دارم.

عشق پخته و کامل از اين اصل که، مرا دوست دارند، چون دوستشان دارم.

 

دوستي با مردم دانا نکوست

دشمـن دانـا به از نادان دوست!

دشمـن دانـا بـلندت مي کنـد

بر زمينت مي زند نادان دوست.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید