اگر روش مان جواب گو نيست آن‌ را عوض كنيم

اگر روش مان جواب گو نيست آن‌ را عوضكنيم

دكتراسپنسر جانسون نويسنده كتاب " چه كسي پنير من را برداشت " فرق بين آدم‌ها ومو‌ش‌ها را اين‌طور توصيف مي‌كند:

وقتي يك موش حس مي‌كند تلاش‌هايش بهنتيجه نمي‌رسد، روش خود را عوض مي‌كند. اما وقتي آدم‌ها حس مي‌كنند كاريكه انجام مي‌دهند به نتيجه نمي‌رسد، عصباني و خسته شده و دوست ندارند روشخود را عوض كنند. حتي گاهي اگر كسي، راه كار تازه‌اي را به آن ها نشان دهد،حالت دفاعي به خود مي‌گيرند و مي‌گويند:

  • من هميشه اين كار را همين‌طورانجام داده‌ام!
  • من اين مدلي هستم!

در اصل اين آدم‌هااز پذيرفتن راه كار تازه و انجام آن‌ مي‌ترسند و حس مي‌كنند ترسشان به اينمعنا است كه ساير روش‌ها اشتباه است. هميشه آن چه به نظر ما طبيعي و صحيحبه نظر مي‌رسد در اصل محصول باورهايمان است و به ندرت نشان‌دهنده همهاحتمالات و امكانات پيش رويمان يا ...

 اگرواقعا مي‌خواهيم در زندگي مان نتايج متفاوتي به‌دست بياوريم بايد از حصاريكه به منظور راحتي دور خود كشيده‌ايم پا را فراتر گذاشته و راهكارهايمتفاوتي را امتحان كنيم 

/ 0 نظر / 4 بازدید