همه هستي دردرون شماست ، اگر ....(2)

همه هستي در درون شماست اگر اين واقعيت را درك كنيد كه :

ما موجودي زميني با تجربيات ماورائي نيستيم، بلكه موجودي هستيم ماورائي كه درگير تجربيات زميني گشته ايم پس از تجارب زميني خود بياموزيم و به اصل خود نزديكتر شويم.

سه چيز مانع از پيشرفت روحي ما مي شود:

 ” منفي گرايي ” ، ” قضاوت عجولانه “ و ” عدم تعادل فكري “ .

عشق به انسان ها و جلب همكاري آن ها تمام دنيا را به هم پيوند مي دهد براساس اين قانون كلي، مي توان از موانع عبور كرد.

افكار مثبت، ما را در هماهنگي با كائنات قرار مي دهد.

اين مسايل زندگي ما نيستند كه باعث تحريك و آزارمان مي شوند. اين خود ماييم كه آزرده مي شويم.

ما فقط مي توانيم چيزي را به ديگران ببخشيم كه در وجود خود داريم در غير اين صورت نبايد حاتم بخشي كنيم .

بهترين راه فرار از زير بار مسووليت اين است كه ديگران را مقصر بدانيم. ما از اين طريق مي توانيم از تمام ريسك ها و خطرات اجتناب كنيم و در نتيجه مانع پيشرفت و ترقي خودمان شويم.

احساس كسالت و بي حوصلگي، اختياري است. در دنيا چيزي به نام بي حوصلگي وجود ندارد.

ما نمي توانيم آن چه كه در بيرون مان مي گذرد را كنترل كنيم. اما مي توانيم به جهان درونمان مسلط باشيم. به شرطي كه به نيروي عظيمي كه در درونمان به هديه گذاشته شده ايمان داشته باشيد.

هر چه بيشتر ببخشيد بيشتر به شما باز مي گردد.

تمام محدويت هاي ما در دنياي مادي است. در دنياي افكار هيچ محدوديتي وجود ندارد.

مراقبه باعث مي شود كه يگانگي خود و خالق خود را حس كنيد. سعي كنيد در زندگي آن را آموخته و پيوسته اجرا كنيد.

كسي مي تواند شادي و شعف و صلح را تجربه كند كه جهان بيروني او از درونش تراوش كند.

يك طرز فكر جديد مي تواند يك موقعيت  سخت را به لذت و شادي تبديل كند ياچنان چه گفته اند :

” فكرت را عوض كن زندگيت عوض مي شود. “

وقتي خود را از درون شفا مي دهيد, سيستم ايمني خود را بهبود مي بخشيد.

بياموزيد چگونه به قلمرو درونتان وارد شويد. در اين صورت به پناهگاه مخصوصي وارد شده ايد  كه هميشه در دسترستان مي باشد. ” دنياي درون انسان بزگتر از كل كائنات است، آن را كشف كنيد.“

در جهان هستي، انسان هاي بزرگ و داراي بينش و بصيرت هم مانند سنگريزه اي در يك رود خروشان مي باشند كه همواره به سوي ابديت در حركتند، معذالك پيوسته روي همه كساني كه در ارتباط با اين موج هستند عميقا تاثير مي گذارند.

به هر چه فكر كنيد, همان مي شويد.

هيچ كس نتوانسته است مانع از طرز فكر شخص ديگري شود حتي منفي گراها كه در حقيقت بيماران حرفه اي هر اجتماع هستند.

به جاي افزودن بر مشكلات به فكر از بين بردنشان باشيد.

در لحظه ” اكنون “ به سر ببريد . هميشه تنها لحظه ” اكنون“ وجود داشته است.

وجود شما بي دليل نيست. اما دليل آن اندوختن مال و منال نيست بلكه خدمت به انسان هاست به خصوص جوانان كه گردانندگان فرداي جهانند.

منبع : كتاب ” دانش روزمره “  

نوشته : وين داير

ترجمه : بهارك كاظمي

نتيجه گيري و تفسير : دكتر ايرج بهپور

/ 0 نظر / 4 بازدید