فرض کنيد دو تا گاو داريد!

فرض کنيد دو تا گاوداريد!

سوسياليسم: يکي را نگه ميداريد. ديگري را به همسايه خود مي دهيد.

کمونيسم : دولت هر دويآن ها را مي گيرد تا شما و همسايه تان را در شيرش شريک کند.

فاشيسم : شير را به دولت مي دهيد. دولت آن را به شما مي فروشد.

کاپيتاليسم: هر دوي آن ها را مي دوشيد. شيرها را بر زمين مي ريزيد تا قيمت ها هم چنان بالابماند.

نازيسم: دولت به سوي شما تيراندازي مي کند و هر دو گاو رامي گيرد.

آنارشيسم: گاوها شما را مي کشند و همديگر را ميدوشند.

ساديسم : به هر دوي آن ها تيراندازي مي کنيد و خودتان را درميان ظرف شيرها مي اندازيد.

آپارتايد : شير گاو سياه را به گاوسفيد مي دهيد ولي گاو سفيد را نمي دوشيد.

دولت مرفه : آن ها را ميدوشيد و بعد شيرشان را به خودشان مي دهيد تا بنوشند.

بوروکراسي :براي تهيه شناسنامه آن ها هفده فرم را در سه نسخه پر مي کنيد ولي وقت نداريد شيرآن ها را بدوشيد.

سازمان ملل : فرانسه شما را از دوشيدن آن ها وتومي کند. آمريکا و انگليس گاوها را از شير دادن به شما وتو مي کنند. نيوزلند رايممتنع مي دهد.

ايده آليسم : ازدواج مي کنيد. همسر شما آن ها را ميدوشد.

رئاليسم : ازدواج مي کنيد. اما هنوز هم خودتان آن ها را ميدوشيد.

متحجريسم : زشت است شير گاو ماده را بدوشيد.

فمينيسم: حق نداريد شير گاو ماده را بدوشيد.

پلوراليسم : دو گاو نر و مادهداريد. از هر کدام شير بدوشيد فرقي نمي کند.

ليبراليسم : آن ها رانمي دوشيد چون آزادي شان محدود مي شود.

دموکراسي مطلق: از همسايهها راي مي گيريد که آن ها را بدوشيد يا نه.

سکولاريسم : پس به خدانيازي نيست.

ايمان: به خوراک و جا و نيازهاشون مي رسيد. شيرشونرو مي دوشين... (سهم گوساله رو نه البته!)، آب قاطي اش نمي کنيد. هم خودتون مصرفمي کنيد... هم مراعات همسايه ها رو مي کنيد.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید