ما و آينده مان

ما همين حالا در حال شكل دادن به آينده‌مان هستيم 

تفاوتبارزي كه بين افراد موفق و ناموفق وجود دارد اين است كه افراد موفق در حالزندگي مي‌كنند اما افراد ناموفق در گذشته سير مي‌كنند. اگر دائم به گذشتهبچسبيد تمام زيبائي‌ها و فرصت‌هايي را كه زندگي در حال حاضر به شما ارزانيكرده از دست مي‌دهيد! اگر در حال زندگي ‌كنيد به سرعت مي‌توانيد فرصت‌هايرسيدن به اهدافتان را صيد كنيد!

مهم نيست در گذشته چقدر تلاش كرده‌ايم، هرلحظه از هر روز زندگي، فرصتي تازه است تا به خوشبختي و موفقيت نزديك‌ترشويم. اگر بار ديگر ترس‌هاي قديمي و باورهاي محدود كننده مانع شادي وموفقيت ما شدند، آن ها را در ذهن متوقف كرده و در درون، افكار مثبت و خوش‌بينانه را جايگزين افكار منفي كنيم. قدرت باورهاي مثبت آن قدر زياداست كه مي‌توانيم به كمك آن ها درهر فضايي كه تصور مي كنيم حضور داشته باشيم.

/ 0 نظر / 4 بازدید