فلسفه شدن

فلسفه شدن

زمينه ساز تكامل تفكر سيستمي

 با گذشت بيش از شش دهه از پيدايش تفكر سيستمي، فرصت ارزيابي منصفانه آن فرا رسيده‌است و امكان تجزيه، تحليل و نقد تفكر سيستمي از منظرهاي گوناگون وجود دارد. از آن جا كه تفكر سيستمي به دليل ضرورت هاي خاصي پا به عرصه حيات گذاشت، انتظار نمي رود كه براي هميشه و به همان سان كه واضعان و انديشمندان پايه گذار آن مي انديشيدند براي حال و آينده به اندازه گذشته از كارآمدي برخوردار باشد. توجه به اين نكته اهميت بسيار دارد كه انسان در سير تكامل خود در جهان به انديشه ورزي روي آورد و پيوسته نيز در صدد بالنده سازي سامانه ذهني خويش است.

بالندگي انسان و جامعه بشري با ظهور حساسيت ها و نيازهاي جديد توام است و پيچيدگي‌هاي روز افزون در حيات اجتماعي، رويكردهاي تكامل يافته تري را طلب مي كند. پيوند نوين انسان با فطرت خود و هستي نيز ضرورت به كارگيري رويكردهاي جديدي را درانديشه و تعامل ميان انسان با طبيعت و جهان آشكار ساخته است.

جاري شدن باورها در ساحت عمل، از تبديل شدن به يك رفتار ساده تا تبديل شدن به يك نظام سياسي و اجتماعي در جامعه و يا الگوي بزرگ كلان در مقياس جهاني، حتماً بايد از بستر عقلانيت عبور كند. به بيان ديگر عقلا نيت نظري اي كه كيفيت جاري شدن باورها را، در حوزه عمل قاعده‌مند كند. " فلسفه شدن" تلاش مي كند به گونه اي جهان را تفسير كند كه باورهاي عميق اعتقادي ما را در حوزه حيات اجتماعي، كاربردي كند. " فلسفه شدن" از ظرفيت عميق و گسترده اي براي تكامل و بهينه سازي تفكر سيستمي برخوردار است و به فعليت رسيدن آن در گرو پژوهش هاي پايه اي براي توسعه دستاوردهاي " فلسفه شدن " مي باشد. 

 

" سيدجعفر مرعشي "

كتاب تفكر سيستمي ، فصل ششم، صفحه 117

 

تاليف : سيدجعفر مرعشي، وحيده بليغ، علي غياث آبادي

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید