سفر

سفر

 

 

شايد دل انگيزترين خاطره هاي ما در طول سفرهاي كوتاه يا بلند ما شكل گرفته باشد. 

حتما شما هم شنيدهاي كه مي گويند: 

سفر انسان را پخته تر مي كند. 

در سفر ميتوان هر كسي را شناخت. 

اما سفرهر چه كه باشد خوشايند است.خوشايند بودن سفر نيز مانند همه چيز نسبي است. 

سفر زماني دل انگيز است كه انسان همسفري داشته باشد كه از نظر فكري به او نزديك تر باشد. 

به نظر اين حقير همسفر است كه به سفر معنا ميدهد. 

مهم نيست كه به كجا سفر مي كنيد چون ذات سفر تحول است.اين سفر حتي مي تواند به كنارگلدان باغچه خودتان باشد. 

مي خواهم از سفري سخن بگويم  كه تمامي كساني كه دنيا را متحول كردند قطعا به آنجا سفر كرده اند. 

اين مكان براي همه مشخص و ثابت است. 

اما از سفر مهمتر  همسفر است.همسفر شما در اين سفر بهترين همسفر در تمام عالم براي شما خواهد بود.همسفر شما از هر فردي ديگري به شما نزديكتر است. 

اين همسفر بخشي از خود شماست كه شما بايد خود آن را انتخاب كنيد. 

اين سفر خيلي هزينه دارد اما هزينه آن مالي نيست هزينه اين سفر صبروپشتكار است. كوتاه يا بلند بودن سفر بستگي به مقدار هزينه كردن شما دارد. 

عجله كنيد حتما شما هم مي توانيد دنيارا متحول كنيد. 

سفر كنيد به اعماق وجود خود به اعماق تفكر خود.

شما قطعا در اين سفر مي توانيد قاره هاي جديدي را در ذهن خود كشف كنيد. 

فقط فراموش نكنيد ساده و سبك سفر كنيد. 

/ 1 نظر / 5 بازدید