چهار نفر بودند که اسمشان...

چهار نفر بودند که اسمشان :

همه کس

يک کسي

هركسي

هيچ كس

بود. کار مهمي در پيش داشتند و همه مطمئن بودند که يک کسي اين کار را به انجام مي رساند. هر کسي مي توانست اين کار را بکند،‌ اما هيچ کس اين کار را نکرد. يک کسي عصباني شد، چرا که اين کار، کار همه کس بود، اما هيچ کس متوجه نبود که همه کس اين کار را نخواهد کرد. سرانجام داستان اين طوري تمام شد که هر کسي يک کسي را سرزنش کرد که چرا هيچ کس کاري را نکرد که همه کس مي توانست انجام بدهد.

از خانم مهسا رئوفي براي ارسال اين مطلب ممنونم.

 

/ 0 نظر / 145 بازدید