چند می گیری محبت کنی؟!

چندمیگیریمحبتکنی؟!

دستشراداخلجیببزرگوخالیاورکتگلوگشادشمیکندکهاززمستانچهار،پنجسالپیشیکلحظههمازتنشجدانشدهاست،بدجوریازخجالتعرقکردهاماسعیمیکندکسیمتوجهنشود.

باخودشفکرمیکنداگر10، 15 تا از اسکناسهایسبزرنگتانخوردهمثلبقیهدوستاشالانمهمانجیبشبود،اوهممیتوانستیکجورهاییخودنماییکندوبرایحسابکردنپولکافیشاپخودشرابیندازدوسطمعرکه،اماخوبمیدانستجزنصفآنپنجهزارتومانیکهپدرشاولهفتهگذاشتهبودکفدستشوبهفهماندهبودتاآخرماهنبایدحرفیازپولتوجیبیبزند،آهیدربساطندارد..

میدانستاگرچندروزدیگروضعهمینشکلیادامهپیداکند،دیگرحتییکنفرهمتحویلشنمیگیرد.

" وقتیکلاسبذاریودستتوبکنیتوجیبتوهمهرومهمونکنییهجوردیگهنگاتمیکنن. اصلاکلیدوستتدارن.

/ 0 نظر / 4 بازدید