خود را دوست بداريم

اوليور وندلهولمز روزي در جلسه اي شرکت کرد که در آن جمع از همه کوتاهتر بود.دوستي با کنايه گفت:

دکتر هولمز به نظرم شما در ميان ما افراد بلند قد احساس کوچک بودن مي کنيد.

 هولمز پاسخ داد :همين طور است. من احساس مي کنم که يک دايم هستم در برابر پنيها.!

    دايم:سکه اي کوچک تر از پني که ده برابر آن ارزشدارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید