کار با مهر

به پیامبر عرض شد با ما از کار سخن بگو و پیامبر در پاسخ فرمودند:

شما با کار کردن در حقیقت با زندگی مهر می ورزید، و مهر ورزیدن با زندگی از راه کار یعنی آشنا شدن با پنهانی ترین راز زندگی.

وکار همیشه تهی است ، مگر آن که مهری باشد ؛وهر گاه که با مهر کار کنید خود را به خویشتن خویش می بندید، و به یکدیگر، و به خداوند خود.

و اما کار کردن با مهر یعنی چه ؟

یعنی بافتن پارچه ای که تار و پودش را از دل خود بیرون کشیده باشی، چنان که گویی دلدارت آن پارچه را خواهد پوشید .

یعنی ساختن خانه از روی محبت، چنان که گویی دلدارت درآن خانه خواهد زیست .

یعنی کشتن دانه از روی لطف و برداشتن حاصل از روی شادی ، چنان که گویی دلدارت میوه اش را خواهد خورد.

یعنی دمیدن دمی از روح خویش در هر آن چه می سازی.

کار مهری ست که به چشم می آید.

و تو اگر نتوانی با مهر کار کنی و جز از روی بیزاری کار نکنی، بهتر آن است که از کار دست برداری و در کنار دروازه ی معبد بنشینی و از کسانی که با شادی کار می کنند صدقه بگیری .

                                                                ازکتاب پیامبر ودیوانه نوشته : جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 4 بازدید