راز عشق در چیست ؟

رازعشق به آنان که عاشقند و دوست داریار

راز عشق در تواضع است،این صفت به هیچ وضع نشانه تظاهر نیست بلکهنشان دهنده احساس و تفکر قوی است میان دو نفری که یک دیگر را دوست دارند. تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت آن ها را تازه و با طراوت نگه می دارد.

 

راز عشق در احترام متقابل است، احساسات متغیراند اما احترام دو نفر ثابت می ماند. اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است با احترام به نظریات اش گوشکن، احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد.

 

راز عشق در اینست که به یک دیگر سخت نگیرید، عشقی که آزادانه هدیه نشود اسارت است.


رازعشق درین است که هر روز کار کنی که شریک زندگی ات را خوش حال کند، نگذار کهجویبار محبت از کمی باران بخشکد.

 

 راز عشق در این است که حقیقت اصلی عشقیعنی تفکر را از یاد نبری. آیا یک رابطه دراز مدت مهم تر از اختلافات کوچک و زودگذر نیست ؟

 

راز عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ با محبت تزئینکنید. بذر علاقه ها و عقیده های تازه را بکار که زیبائی بروید، ضمنا فراموشمکن که باغ را باید هرس کرد. مبادا غنچه های گل پوشیده از علف های هرز عادتشود براین که عشق همواره با طراوت بماند باید به آن مثل هنر خلاقانه نگاهکرد.

 

راز عشق در خوشی مشربی است، شوخی با دیگران را فراموش نکن در ضمنمراقب شوخی هات باششوخی نا پسند نکن. شوخی باید از روی حسن نیت باشد نه نیشدار.

 

راز عشق در این است که مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی،  صبر کنی تا خون سردیت  را دو باره بدست آوری با این که احساس جلوه الهام است اما شخصاعصبانی نمی تواند چیز ها را با وضوع درک کند قلبت را آرام کن، تنها به اینوسیله است که می توانی چیزها را آن گونه که هستند دریابی

 

راز عشق در ایناست که طرف مقابل ات را تحسین کنی، هرگز با فرض این که خودش این چیز ها را میداند از تحسین غافل نشو،مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بار ها با خلوص نیت بگوییدوستت دارم، گر چه احساسات بشری به قدمت نسل بشر است ـ اما کلمات تازه و جوانخواهند ماند.

 

راز عشق در این است که که بیشتر با نگاه حرف بزنی، زیرا چشمها پنجره های روح هستند. اگر هنگام صحبت کردن از نگاه استفاده کنی مثل آن است که پنجره ها را با پرده زیبایی بیارایی و به خانه گرمی و جذابیت بخشی.

 

راز عشق در این است که وقتی پیشنهادی به ذهنت می رسد برای نیاز خودت به بیان آن فکر نکنی، بلکه به علاقه دیگری به شنیدن آن فکر کنی، اگر لازم بود حتی ماه ها صبر کن تاآماده گی شنیدن آن چه را که می خواهی بگویی پیدا کند.

 

راز عشق در این استکه هیچ کدام خود را معلم دیگری ندانید، به عبارت دیگر از این که می توانید ازیک دیگر یاد بگیرید سپاسگذار باشید.

 

راز عشق در این است که در سکوت دستیک دیگر را بگیرید، کم کم یاد می گیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید.

 

راز عشق در این است که شریک زندگی ات را با طناب نیاز مبند، گیاه هنگامی رشد می کندکه آزادانه از هوا و نور آفتاب استفاده کند.

 

راز عشق در این است که بهعشق بیشتر از یک دیگر احترام بگذارید، زیرا عشق هدیه ازلی خداوند است ـ


راز عشق در این است که هنگام سوء تفاهم فقط به این فکر نکنی که طرف مقابل چگونهناراحتت کرده است.
 

راز عشق در این است که از یک دیگر انتظارات بی جانداشته باشید، ذهنیت را بر ارزش هائی متمرکز کن که شما را به یک دیگر نزدیک ترمی کند، نه بر مسایلی که بین شما فاصله می اندازد.

 

راز عشق در این استکه حس تملک را از خود دور کنی، در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود، درعوض به راه حلی فکر کنی که در آینده از بروز چنین سوء تفاهم هایی جلوگیریکنی.

 

راز عشق در این است که باور ها آرمان ها و اهدفتان را با یک دیگر درمیان بگذارید. 

و در نهایت ازمنظر این حقیر راز عشق در آرامش سبز آن است

/ 0 نظر / 82 بازدید