شعر هنگامه ی احساس تمام دل هاست

شعر، تاریخ نویس دل آد م هاییست که جهان را دیدند

و از این جا رفتند

ننوشتند ولی،  و نگفتند که هنگام  عبور از سرِ گردنه عمر بر آن ها  چه گذشت

و چه دیدند به گاهِ گذر از حومه سرسبز جهان

و زبان دلشان بسته و ناگویا بود

شعری از شادی هاشان بر جای نماند

بیتی ازغم هاشان فریاد نشد

لحظه سبزِ تکان خوردن دل هاشان از یک لبخند

لحظه شادِ گره خوردن دل هاش با دست نگاه

لحظه تلخ ِ فروریختن دل هاشان از هول و هراس

لحظه تلخ تر سوختن دل هاشان از داغ فراق

هیچ یک ثبت نشد

شعرها لرزه نگار دل آدم هایی است که از این جا رفتند

و ندادن رد پای از رفتنشان در دفتر خویش

شعر تندیش دل آدم هاست

شعر هنگامه احساس تمام دل هاست

در خیال شاعر

خوش به حال شاعر.

زنده یاد مجتبی کاشانی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید