نتایج یک تحقیق - قسمت چهارم

باید توجه داشت که به هرحال باید اطلاعات و حداقل رگه هایی از اطلاعات در مورد موضوع مورد نظرخواهی در بین افراد وجود داشته باشد. اگر در روز انفجار چلنجر ازاطفال در خصوص ارزش سهام تیوکول سوال می شد بسیار بعید می نمود که بتوان به جواب صحیحی دست یافت.

آن چه که شگفتی برانگیز است و اصول عبارت خرد جمعی را معنادار می کند این است که هم چنان که در مورد مثال فرانسیس گالتون و یا واقعه چلنجر مشاهده کردیم همان اطلاعات کم ارزش و کوچک موجود در ذهن فرد فرد نظر دهندگان، با بر روی هم نهاده شدن، ناگهان به شکل واقعیتی سخت و با ارزش خود را بروز می دهد. به عبارت دیگر، جمع تصویر درستی از آن چه که در جهان می گذرد، دارد.

البته شاید هم این مسئله چندان عجیب نباشد چرا که ما انسان ها طوری طراحی شده ایم که بفهمیم در پیرامون مان چه می گذرد و بهکارگیری خرد جمعی یکی از مکانیزم های شناخت جهان است.

اگرما از صد نفر بخواهیم که مسافت ١٠٠ متر را بدوند و بعد رکورد متوسط را محاسبه کنیم این رکورد هرگز بهتراز رکورد سریع ترین دونده نخواهد بود بلکه همواره بدتر خواهد بود. تنها موردی که جمع، ناگهان بر تمام افراد سبقت می گیرد و یا حداقل با آن برابری می کند به هنگام به کارگیری عقل جمعی در مقایسه با خرد فردی است. انسان با خود فکرمی کند آیا به این ترتیب ما آفریده نشده ایم که تمام تصمیمات را به طور جمعی بگیریم؟

در سال های نخستین قرن بیستم طبیعی دان مریکائی "ویلیام بیب William Beebe درحین مطالعات  خود در جنگل های جزایرگویان با منظره عجیبی برخورد کرد. لشگر بزرگی از مورچه ها در پیرامون یک دایره بزرگ که محیطی در حدود ۴٠٠ متر داشت بی وقفه در حال حرکت بودند. آنان هر٢ ساعت یک بار به دور این دایره می گشتند. این گردش آن قدر ادامه یافت که پس از٢ روز اکثر آن ها جان خود را از دست دادند. آن چه که بیب مشاهده کرده بود بیولوژیست های امروزی آن را  "دایره آسیاب" Circular Mill ( اشاره به گشتن آسیاب ) می نامند.

این دایره زمانی شکل می گیرد که گروهی ازمورچگان از " جمع " Colony خود به دورمی افتند. وقتی که چنین امری اتفاق می افتد آنان از یک قانون ساده پیروی می کنند. از مورچه جلوی خود تبعیت کن. نتیجه این امر شکل گیری دایره آسیاب است. این دایره زمانی می شکند که به طور تصادفی یکی از مورچه ها به دلیلی نامعلوم دایره را ترک می کند و مورچه بعدی به دنبال او براه می افتد.

 

استیون جانسون (Steven Johnson) در کتاب درخشان خود به نام" اضطرار" (Emergence) می گوید:

" کلنی مورچگان معمولا بسیار خوب کار می کند. هیچ کس گروه را ترک نمی کند، هیچ کس فرمان نمی دهد و هیچ کس اطاعت نمی کند. هیچ مورچه ای به تنهایی نمی داند چه می کند و هیچ نوع اطلاعاتی در اختیار ندارد اما جمع آن ها غذا را پیدا می کند، ذخیره می کند، کارهای مربوط به جمع را به بهترین شکل انجام می دهد و تولید مثل نیز می کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید