لحظات خطرناك

لحظات خطرناک زندگی

لحظه خطرناکی است لحظه ای که امید جای خود را به ناامیدی می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که همدردی جای خود را به طرد کردن می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که صلح جای خود را به جنگ می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که ما جای خود را به من يا تو می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که انسانیت جای خود را به خوی حیوانی مي دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که عجله جای خود را به صبوری می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که علم و منطق جای خود را به خرافات و رسوم می هد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که درک و تامل جای خود را به لجبازی می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که جمع بینی جای خود را به خودبینی می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که عشق جای خود را به هوس می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که صداقت جای خود را به دروغگویی می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که صفا و صمیمیت جای خود را به کینه می دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که بخشش جای خود را به خشم مي دهد.

لحظه خطرناکی است لحظه ای که عقل و تفکر جای خود را به تقلید می دهد.

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید