در ظاهر شبنم اما در دل ...

انسان آن قدرها كه به نظر مي آيد، كوچك و حقير نيست.
او تمامي آسمان و كائنات را در خويشتن دارد
.
او همه هستي را در خويش پيچيده است.
بله، او در ظاهر شبنمي بيش نيست، اما در دل، اقيانوسي بي كرانه را پنهان كرده است.
علم، به همين ظاهر محدود پرداخته است، ظاهر شبنم.
آن هايي كه به ژرفاي هستي آدمي فرو رفته اند، با شگفتي دريافته اند كه هر چه بيشتر در اين بي كرانه غرق شوند، او را بي كرانه تر مي يابند.
هنگامي كه به هسته مركزي وجود آدمي مي رسي، در مي يابي كه او با هستي يگانه است.
او همه جها ن است.
به درون خويش سفر كن
.

به ژرفاي خود برو.
خدا در توست.
كشفش كن.

/ 0 نظر / 6 بازدید