رهبري كيفيت جامع

رهبري كيفيت جامع

(Total Quality Leadership) TQL يا رهبري كيفيـت جامع از مقولات جديد و قابل توجه در سيستم هاي مديريت كـيفيت است كه مي تواند در موفقيت رهبران و سازمان ها به طور اثربخشي عمل كند .

 

نقش و مسووليت يك رهبر

نقش يك مدير، سرپرست يا يك رهبر گروه كاري، نقشي خاص و حائز اهميت است. رفتار، حالات و اعمال يك رهبر تأثير مستقيم بر پرسنل دارد. بنابراين، هر كس كه عهده دار يك پـست مديريتي است بايــد اين موضوع كه رهبران كارها را از طريق ديگران انجام مي دهند را به صورت روشن درك كند. آن ها هم چنين بايد آمادگي و توانايي انجام هر چهار وظيفه مديريت يعني : برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل را داشته باشند.

” نقش “ و ”مسووليت “ يك رهبر، مبتي بر يك سري مهارت هاي مقدماتي است كه تمام رهبران سازماني بايد به منظور انجام مؤثر مسووليت هاي خود دارا باشند. مسووليت هايي كه يك رهبر نسبت به پرسنل، سرپرستان و همكاران خود دارد نيز از اين دسته است.

 

تمركز بر كيفيت جامع ( TQ ) 

نياز به برخورد با چالش هاي يك محيط كاري به شدت رقابتي و برخوردار از آگاهي و اطلاعات، درباره اهميت كالا و خدمات ،سرانجام به يك جنبش بزرگ جهاني به نام ” مديريت كيفيت جامع TQM “ منجر شده است. TQM اصطلاحي است كه براي تشريح فرآيندها و سيستم هـاي فنـي و انسـاني كه توسط صنعت، تجـارت و سازمان هاي دولتي جهت تضمين اين موضوع كه كالا و خدمات آن ها به صورت كامل نيازها و انتظارات مصرف كنندگان را برآورده مي سازد، به كار مي رود. تمركز بر ” كيفيت جامع “ از اصول كليدي TQM است و آن چه به مـنظور استقرار يك فضـاي كيفتي فراگـير در درون سازمـان شما مي تواند انجـام شود را تعريف كرده و شكل مي دهد.

 

توسعه مهارت هاي رهبري

رهبري يك مهارت بسيار مهم است كه بر قوت يا بقاء هر سازماني تأثير مستقيم دارد. رهبران موفـق را مي توان از طريق خـودداري آن ها از محـافظه كاري و ميانه روي و قصد و تلاش شان براي تعالي عملكرد، هم در مورد خودشان و هم در مورد زيردستانشان نسبت به ساير رهبراني كه كمتر موفقيت دارند، تشخيص داد. توسعه مهارت هاي رهبري بر اهميت وظايف، ويژگي ها و سبك هاي رهبري متمركز است. تعيين اين كه كدام سبك رهبري در شـرايط مخـتلف مؤثرتر است نيز در اين راستا قرار دارد.

 

ايجاد يك گروه موفق

موفق ترين مديران، سرپرستان و ساير رهبران گروه هاي كاري، كساني هسـتند كه مهارت ها، اعمال و رفتارهاي تعاملي گروه هاي مؤثر را درك كرده و از آن در جهت تبديل افراد داخل گروه هاي كار به گروه هاي موفق ( گروه برنده ) استفاه مي كنند. رهبـران گروه هاي موفق بايد بيشـتر به صورت يك مربي يا تسهيل كننده روابط عمل كنند تا يك مدير يا سرپرست سنتي. ايجاد يك تيـم موفق به اقدامـات مـورد نياز براي توسـعه يك گروه موفق در گروه كاري شـما بستگي دارد.

 

برقراري ارتباط و گوش كردن مؤثر

رهبري يك فعاليت و تلاش كيفيتي جامع، به برقراري ارتباط شفاف با ديگران و گوش كردن مؤثر به نظرات و نيازهاي آن ها بستگي دارد. برقراري ارتباط و گوش كردن مؤثر، امكاناتي را جهت شناسـايي موانع بزرگ در راه ارتباطـات مؤثر، تعريف راه هايـي براي پرهـيز از مـوانع و بهبود ارتبـاطات دو طرفه، از طريـق توسعه مهارت هاي گوش كردن فعال فراهـم مي آورد. رفـتارهاي ارتباطي مثبت، نظير گزينـش دقيق پيام، شنوندگان هدفـمند، انتخـاب كانال هاي ارتبـاطي مناسب و گرفتن باخور، از اين دسته هستند.

 

ايجاد انگيزه ( انگيزش ) از طريق تفويض اختيار و قدرت

اختيار دادن يك راه تفكر در مورد پرسنل و ارتباطات تعاملي با آن ها است كه مبتني بر اعمال و رفتار رهـبري و هدايتي است كه توسط دانشـمندان مديريت در اوايل قرن حاضر اثبات شده است. تئوري تفويض اختيار و قدرت نشان مي دهد كه توانايي و ظرفيت خلاقيت، نوآوري و بهره وري كاركنان مي تواند به صورتي مؤثرتر مورد استفاده قرار گيرد، اگر كه كاركنان در تصميم گيري ها و اعمال كنترل فعاليت هاي حين كاري كه مستقيماً بر آن ها اثر مي گذارد، مشاركت كنند. انگيزش از طريق تفويض اختيــار، به تعـريف اختيار و قدرت و اين كه چگونه مي توانــد بر عملكـرد كار كاركنـان و اثربخشي آن سازمان تأثير بگـذارد، مي پردازد.

 

بهبود مهارت هاي برنامه ريزي

برنامه ريزي اولين وظيفه از چهار وظيفه اصلي مديريت است؛ در واقع برنامه ريزي پيش شرط لازم براي چهار وظيفه ديگر است، زيرا با تعيين اهداف پايه اي براي آن چه بايد انجام شود، سروكار دارد.  برنامه ريزي از طريق فرآيند سازماندهي پيگيري مي شود زيرا سازمان دهي با جمع آوري منابع ضروري جهت انجام يك برنامه سروكار دارد. بهبود مهارت هاي برنامه ريزي بر مفاهيم، مقاصد و اهميت برنامه ريزي و سـازمان دهي كار تمركز و تأكـيد دارد. در اين راستا مي توان به اصول كليــدي مديريت زمان، شامل اولويت گذاري و تقسيم وظايف، اشاره كرد.

 

آموزش پرسنل براي پيشرفت و موفقيت

آموزش كاركنان جهت كسب مهارت هاي شغلي شان، اهميت بـسيار زيادي در اقـتصاد به شدت رقابتـي امروز، به دليل نياز به دسـت يافتن به بــالاترين سطوح ممكن كيفيت كالا و خدمات و هم چنين بهره وري نيروي انساني را داراست.

 

مربي گري و مشاوره

مهارت هاي مربي گري ( Coaching ) و مشاوره، از مسووليت هاي حتمي و ضروري تمام مديران، ناظـران و رهـبران گروه هاي كاري است. مـشـاوره به عمل فعاليت گوش كردن و پاسخ گفتن به گله، شكايات و مشكلات كاركنان اطـلاق مي شود، كه در واقع نشان دهنده راهي است كه پرسنل از طريـق آن مي توانند موارد نگراني خود را به مافوق خود انتقال دهند. مهارت مـربي گري در عـمل مواجهـه يك فرد با سواق عملـكردي شغل خود و يافتـن  راه هـايي جهـت چيره شدن بر كاستي ها و بهبود عملكردي شغل است. 

 

مديريت فرهنگ هاي گوناگون

نيروي كار در دهه 1990 به يك مجموعه اي از افراد، با فرهنگ هاي كاملاً متفاوت بدل شده و اين امر در آينده نيز ادامه خواهد داشت. همان گونه كه انتظار مي رفت، در سال 2000 بيش از 80 درصد نيروي كار آمريكا را افراد ساير كشورها، زنان و اقليت ها تشكـيل مي دادند. اين گوناگوني و تنوع فرهنگ ها و هم چالش ها و هم  فرصت هايي را براي كاركنـان و به ويژه مديران و ناظران به همراه دارد. مديـريت فرهنـگ هاي متفاوت بر اين موضـوع كه چرا مهـارت ارتبـاط برقرار كردن بين فرهنگ ها اهميت داد و اين كه چگونه سوءتفاهم و عدم درك صحيح در بين كاركنان داراي فرهنگ هاي متفاوت مي تواند اتفاق بيـــفتد و اين كه چگونه مي توان ارتباطات و روابط با كاركنان داراي پيشينه فرهنگي متفاوت را بهبود بخشيد؛ تمركز دارد. 

 

منابع : ماهنامه آموزش هماهنگ ، شماره 132 ، مؤسسه مطالعات  بهره وري و منابع انساني

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید