رموز ازدواج موفق

رموز ازدواج موفق


آیـا تصمیم به ازدواج دارید؟ و یا آن که در حـال حـاضـرمتاهل مـی باشـیـد؟ شـمـا قادر به بـنیاننـهادن یک ازدواج موفق و پایدار خواهید بود. من بر اساس  تجربیات پیشـیـن خـود می دانـمکـه پـایدار نگاه داشتن یک ازدواج موفقمستلزم تـلاش و کـوشـش مسـتمـر است. بایدمتوجه باشـیـد کـه مفهوم ازدواج چیزی فراتـراز یـک پـیـمان قـانـونی و مشروع می باشد که به واسطه آن به زن و مرد اجازه می دهدبه عنوان زن وشوهر در کنار یک دیگر زندگی کنند.

اهمیت مشاوره پیش از ازدواج

مـشاوره پیش از ازدواج را شدیدا به شما توصیهمی کـنـم. شــانس ایجاد یک ازدواج موفقهنگامی که زن وشوهر قادر باشند با یک دیگر در رابطه با مـسائـل ذیـل گـفـتـگو کـردهو بـه یـک تـفـاهـم رضایت بخش و دو سویه در عرصه زندگی مشترک دست یابند، افزایش می یابد:

1-عقاید و رسوم مذهبی و معنوی.

2- روابط جنسی ( نگرش ها و علایق جنسی(

3-مادیات ( اهمیت آن، نحوه خرید و تدابیر سرمایه گزاری(

4- بهداشت فردی و انتظارات و نگرش ها نسبت به تناسب اندام.

5-مدیریت خانواده ( وظایف ومسوولیت ها)

6-پرورش و تربیت فرزندان و تعداد آن ها.

7-ورزش ها، سرگرمی ها، فعالیت های تفریحی و نحوه گذراندنتعطیلات.

8-دید و بازدید از خویشاوندان خود و همسرتان.

9- تعهدات اجتماعی.

10-اهداف و آرزوهای فردی.


این که از پیشینه خانواده هـمسـرتـان آگـاهـی یـابـیـد بسیار ضـروری مـی بـاشـد. چـون شـخـصـیـت کنونی شما  تا حد زیادی برگرفته شده وحاصل همان تجاربی است کـه در شرایط و محیط یک خانواده خاص کسب کرده اید. خـانـواده پـیـونـد دهنده فرد بـا گـذشته مـی باشد. مـا شـدیـدا مـتـاثر نگرش ها، رفتار وکنش های خانواده ای هسـتـیـم کـه در آن پرورش یافته ایم. بله درست است شما تنها بایک فرد نیست که وصلت می کنید بلکه با طرز تربیت خانوادگی وی نیز تا آخر عمرتان سر وکار خواهید داشت.

 

مفهوم تعهد در ازدواج

ازدواج خوب و مـوفـقـیـت آمـیـز وجـود دارد امـا ازدواج بـی عیب و نقص و تمام عیار میسر نمی باشد. هر ازدواج موفق و پایدار شامل متعهد گشتن بیقید و شـرط نـسـبـت بـه یک فرد نا کامل است. این انتظار که همسرتان کامـل و فـاقـدهـر گـونه عیبی باشد واهی و نا معقولانه می باشد. امروزه که جدایی ها و طلاق هایشـتاب زده در کوچک ترین نشانه اختلاف و مشکلات زندگی اتفاق می افتند مهم است که ازخودتان سوال کنید که تعهد شما نسبت به ازدواج چیست؟ تـعـهد بـه ازدواج بـه مـفهـومآن اسـت که زن و شوهر به یک دیگر چنین گفته باشند: " مـا نسبت به زنـدگیمـشـتـرکـمان بـی اعتنا و بی اهمیت نیستیم. ما ازدواجمان را بر پایه عشق، احترام،شرافت و عـلاقـه دو سـویه و خالصانه با یک دیگر آغاز کرده ایم. ما اعتقاد داشتیم وداریم که به یک دیگر وفادار بمانیم، صـادق بـوده و دروغ نـگویـیـم و بـه یک دیگراعتماد داشته باشیم. چـه در حـضـور یـک دیـگر چـه در غیاب یک دیگر ". رعایت نکات زیرسبب تحکیم تعهد به زندگی مشترک میگردد:

  • سازگاری معنوی
  • سازگاری شخصیتی
  • خود شناسی آگاهانه
  • توانایی در ارتباط برقرار کردن با یک دیگر (بیاموزیم که چگونهبه حـرف های همسرمان گوش دهیم و پرسش های وی را واضح، مشخص، بـدون پـیش داوری و بدونکینه ورزی و انتقام جویی پاسخ گوییم.)
  • علاقه دو سویه به یک دیگر

 

خصایص اثر بخش

1-افرادی که در ازدواجشـان یـک نـظام ارزشـی مـقـتـدر رابه کار می بندند، بسیار زیاد در مـحقق گشتن یک ازدواج و ارتباط موفق و صحیح به آن هاکمک خواهد کرد. نـظـام ارزشی که دربـرگیـرنـده صـفـات و خـصـوصـیات: صـداقت، راستی،همـبستگی، اعتماد، احترام، عشق، گذشت، تفاهم و وفاداری به یکدیگر مـی باشد. ازدواجیکه در آن زن و شـوهـر دارای انـتـظارات متـضاد و خـواسـته هـای غیر قابل انعطاف میباشند، شـانـسـی برای موفقیت وجود نخواهد داشت.


2-  مشـاجـرات و اخـتـلافـات را بـه شیوه سازنده و ثمر بخشحل و فصل کنید. که شامل تمرکز بـر دغدغه های هر دو فرد و یافتن گزینه ها و راه هاییمی باشـد کـه هـر دو طـرف منتفع گشته و به خواسته هایش دست یابد. تـقـریـبـا در هـراخـتـلاف یـک نفر احساس می کند که مورد بی مهری، بی احترامی و بی توجهی قرار گرفتهاست. در ازدواج نباید ایـن چـنـین باشد که همواره یک فرد برنده و فرد دیگر بازندهگردد. چـون دیـگر مـذاکـره نبوده بلکه تحکم و سلطه گری می باشد.


3- دوام ارتـباط زناشویی هنگامی که زن و شـوهر، زمـان ومـیـدان بـیـشتـری در اخـتـیـار یک دیگر قرار می دهند تا اندکی آزاد باشند، افزایش می یابد.


4- فراتر از هر چیز آن که ایمان داشته باشید. ازدواج می تواندتجربه ای سودمند برای شما باشد. با کمی همت و تلاش ازدواج شما موفقیت آمیز خواهدبود.

/ 0 نظر / 4 بازدید