احترام به ديگران

حضرت على عليه السلام فرمود، رسول اكرم صلىالله عليه و آله هرگز با احدى دست نداد كه دست خود را از دست او جدا كند، تا اين كهطرف دست خود را جدا مى ساخت و احدى كارى به او نمى سپرد كه آن را رها كند، تا زمانىكه طرف از حاجت خود صرف نظر مى كرد. و با احدى به گفتگو نپرداخت كه سكوت كند، تاوقتى كه طرف ساكت مى شد، و بالاخره هرگز ديده نشد كه آن حضرت پاي مبارك را در برابر همنشينى دراز نمايد.

/ 0 نظر / 4 بازدید