محیط کار متعالی

 v   هیچ چیز سریع تر از یک ایده نو در یک ذهن بسته از بین نمی رود.

v   ذهن انسان یک چتر نجات است فقط وقتی کار می کند که باز باشد.

v   دانستن بعضی پرسش ها بهتر از دانستن تمام جواب هاست.

آن چه از پیمودن یک راه فرا می گیری، بسیار بیشتر از آن است که با مطالعه تمام نقشه های عالم می آموزی.

 

 تعریف محیط کار متعالی

محیط متعالی برای کار جایی است که کارکنان به مدیریت سازمان اعتماد دارند و به کاری که انجام می دهند، افتخار می کنند و از رابطه با هم کاران خود لذت  می برند. در واقع احساس کارکنان نسبت به محیط کار را می توان در سه جنبه زیر مورد توجه قرارداد و همین ابعاد، اساس تمایز بین محیط کار معمولی یا خوب و محیط کار متعالی یا ایده آل را تشکیل می دهد: 

1-  احساس فرد نسبت به مدیریت سازمان

2-  احساس فرد نسبت به شغل خود

3-  احساس فرد نسبت به هم کاران

در پژوهشی که از طریق مصاحبه با هزاران کارمند شاغل در صد شرکت برتر جهان انجام شد، مصاحبه شوندگان به بیان محیط مناسب برای کار کردن و ویژگی های سازمانی آن پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که سیاست ها، برنامه های سازمان، وضعیت مالی یا ارزش سهام، هیچ کدام سازمان را به محیطی مناسب برای کار کردن تبدیل نمی کند، بلکه آن چه از سازمان یک محیط کاری ایده آل و مطلوب می سازد، وجود شرایط یا ویژگی های زیر است :

·  کارکنان به روسا و مدیران خود اعتماد داشته باشند.

·  کارکنان به کار و شغل خود افتخار کنند.

·  کارکنان از کارکردن با همکارانشان لذت ببرند و آن را خوشایند بیابند.

به این ترتیب، مطالعات انجام گرفته در یکصد شرکت برتر نشان داد، تفاوت جو سازمانی متعالی و جو سازمانی خوب از پنج متغیر اعتبار، احترام، عدالت، افتخار و صمیمیت آشکار می گردد. سه متغیر اول بر روی هم بیانگر مفهوم اعتماد است.

 اعتبار

این عامل بیانگر نگرش کارکنان درباره مدیریت است و سه بعد اساسی زیر را در بر می گیرد:

1- ارتباطات دو جانبه : ارتباطات غیر رسمی و دو جانبه، به این مفهوم که هم مدیریت با کارکنان و هم کارکنان با مدیریت به طور غیر رسمی ارتباط دارند.

2- قابلیت : توانایی مدیریت در هماهنگی منابع، احساس مسوولیت خلق و ارائه چشم اندازی روشن از فعالیت های سازمان و تنظیم مسیر دستیابی به آن. به عبارت دیگر عملکرد مدیریت به نوعی است که کارکنان به صلاحیت و شایستگی او اعتماد دارند.

3- صداقت : قابل اعتماد بودن، درستی و رفتار اخلاقی. مدیریت در طول زمان، در کنار ارتباطات دو جانبه و قابلیت مدیریتی، با رفتار صادقانه و پایبندی به اصول اخلاقی، کارکنان را به خود جلب می نماید.

احترام

این متغیر بیانگر میزان احترام سازمان، به نیازهای روحی و شخصی کارکنان است.

عوامل تعیین کننده این متغیر عبارتند از:

1-   حمایت : قدردانی سازمان از کارکنان خود و ایجاد فرصت ها و تمهیداتی برای رشد و پرورش آنان.

2-   تشریک مساعی : جویا شدن از نظرات و دیدگاه های کارکنان و در گیر نمون آنان در فعالیت های سازمان.

3-   توجه : محترم شمردن علائق تک تک افراد، صرف نظر از نیازهای کاری و شغلی آن ها.

 عدالت

عامل عدالت نیز با سه متغیر زیر تعریف می شود، که جملگی به نحوه برخورد عادلانه سازمان با اقشار مختلف و پرهیز از تبعیض دلالت دارند:

1- برابری : پرداخت حقوق و مزایای مناسب و عادلانه و نیز نگاه یکسان به عموم کارکنان به عنوان عضوی از سازمان.

2-   بی طرفی :  بی طرفی در تصمیم های مربو ط به گزینش و ارتقای کارکنان.

3- عدم تبعیض : اجتناب از هر گونه تبعیض و اعطای حق استیناف به کارکنان : یعنی حق تجدید نظر خواهی در تصمیم ها.

 

افتخار

عامل افتخار به مفهوم احساس غرور یا مباهات کارکنان به شغل و دست آوردهای گروهی و سازمانی آنان مربوط است و به وسیله عوامل زیر تعریف می شود:

 

1- شغل فردی : شغل معنای خاصی برای شاغل داشته باشد و شاغل بتواند در انجام آن، خود را مطرح نماید و شایستگی های خود را آشکار کند.

2- دستاوردهای تیمی : کارکنان از موفقیت های گروهی و دستاوردهای کاری افراد در سایر واحدها احساس غرور نمایند و به خود ببالند.

3- انگاره سازمان (تصویر ذهنی کارکنان از سازمان ) : کارکنان با مباهات سازمان را به دیگران معرفی و به جایگاه سازمان خود در جامعه افتخار کنند.

صمیمیت

این عامل بیانگر احساس پذیرش و علاقه متقابل و نیز احساس عضویت در یک خانواده مشترک در وجود کارکنان است و می توان آن را با استفاده از سه عامل زیر تعیین نمود:

1-   رفاقت : توانایی دوست داشتن یا دوست شدن با یک دیگر، احساس ‌‌‌محرم بودن با دیگران.

2-   مراقبت و حمایت از دیگران : جو اجتماعی دوستانه و خوشایند در سازمان.

3-   عضویت : احساس تعلق و وابستگی به سازمان، مانند احساس پیوند و یگانگی با اعضای خانواده یا تیم.

 مزایای ناشی از جو سازمانی متعالی :

1-  کاهش هزینه های جابجائی و ترک خدمت کارکنان.

2-  کاهش مقاومت کارکنان در مقابل تغییر.

3-  کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی.

4-  افزایش سود آوری و وفاداری مشتریان.

 منبع : 

کتاب "مجموعه مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ؛ مرکز مدیریت اروپا  ؛

ترجمه : علی محمد بابائی و بهزاد ابوالعلائی  

/ 0 نظر / 123 بازدید