فرهنگ ترافیک در جاده زندگی

فرهنگ ترافیک در جاده زندگی

 

خطر: مراقب رفتار مانباشیم. یک عمل نابجا می تواند قلب های زیادی را به درد آورد.

عبور ممنوع: ورود هرگونه یاس و ناامیدی به قلب ها ممنوع است.

توقف مطلقا ممنوع: درجاده زندگی هیچ گاه از حرکت و تلاش باز نایستید. همیشه انگیزه ای برای ادامه دادنوجود دارد. فقط کافی است بهتر به اطراف مان نگاه کنیم.

گردش به چپ وراستممنوع: سعی کنید در زندگی به سمتی کشیده نشوید و همیشه اعتدال را رعایت کنید.

راه بن بست است: راه ناامیدی همواره بن بست استو به جایی نمی رسد. پس در مواقع نا امیدی راه تان را عوض کنید.

آزاد راه : شادی وامید هم چون یک آزاد راه بی انتها است. با وجود آن همیشه جایی برای ادامه دادنباقیمانده است. 

جاده باریک می شود: گاه مسیر زندگی باریک تر وحساس تر می شود. اگر عاقلانه و با احتیاط تر عمل کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد.

دست انداز: زندگی همیشه آرام و دلخواهپیش نمی رود. خود را آماده کنیم تا در دست اندازهای مسیر و مشکلات غافل گیر نشویم.

ایست: به حریم خصوصی افراد وارد نشویم. 

رعایت حق تقدم: در قضاوت کردن عجلهنکنیم. برای دیگران هم حقی قایل شویم.

عبور از دو طرف ممنوع: گاه برای حفاظت از خود و حریم شخصی مان لازم است روابط مان را با دیگران محدود کنیم. 

پایان تماممحدودیت ها: ایمان به خود و باور توانایی های مان برابر است با پایان محدودیت ها.

پست امدادی صلیب سرخ: ایمان به خدا و اعتقادبه او كه همیشه و در همه لحظات با ما و دوست دار ماست بهترین و موثرترین درمان وراه حل برای تمام مشکلات است.

راه یک طرفه: اگر خود و خدایمان را باورداشته باشیم و با امید تلاش کنیم، راهی را در پیش رو داریم که بی تردید به موفقیت وخوشبختی ختم خواهد شد.

عبور از دو طرف آزاد است: دوستان خوب و صادقمایه کمال و تکیه گاهی امن هستند. روابط با آن ها را گسترش دهید.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید