تغيير نگرش ها

تغييرنگرش ها

با سرزنش نکردن خود، روابطم را باخويشتن بهبود مي بخشم.
با رها کردن قضاوت درباره ديگران پيوستن بهديگران را به جاي جدايي از آنان و خويش بر مي گزينم.
کليه تصاويريرا که از ديگران ساخته ام در هم مي شکنم
انتخاب مي کنم که به يادآورم ميزان گفتار و کارهايم در روابطم مهم نيست بلکه عشقي که در گفتار و کردارمنهفته است در روابطم اهميت فراوان دارد.
کلماتي که در روابطم برميگزينم تعيين مي کند که خواهان جدايي هستم يا پيوستن.
به ياري روابطممي توانم عشق بي قيد و شرط را احساس کنم.
امروز انتخاب مي کنم که بهياد آورم شايسته شادي هستم.
امروز انتخاب مي کنم در روابطم خود راقرباني نبينم و مسووليت زندگيم را بپذيرم.
هر گاه گرفتار گذشته ياآينده مي شوم انتخاب مي کنم به ياد آورم فقط در زمان حال مي توان عشق احساسکرد.
مي توانم در همه روابطم عشق را به جاي ترس انتخابکنم.

 

بياييم در ماهي كه در پيش است به خود قول دهيم و از گوشهايمان، زبانمان و چشم هايمان، بهترين و شايسته ترين استفاده ها را نماييم. سفر در رمضان، سفر در باورهاست.

به اميد سفري پر بار براي شما و خودم

   

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید