نظر مديريتي

شخصی از برناردشاوپرسيد: براي ايجاد كار در دنيا بهترين راه چيست؟

او گفت: بهترين راه اين است كهزنان و مردان را از هم جدا كنند و هر دسته را در جزيره‌ای جای دهند. آن وقت خواهی ديد كه با چه سرعتی هر دسته شروع به كار خواهند كرد. كشتی‌ها خواهند ساخت كه بهوسيله آن هرچه زودتر به يك ديگر برسند.

/ 0 نظر / 3 بازدید