سال نو مبارک

 

پختگی به آهستگی به دست می آید. این پختگی در زندگی موانع بسیاری را مغلوب می کند. از چندین بیماری سخت شفای می یابد، دردهای بسیاری را آرام می کند، بر ناامیدی چیره می شود، و خطرکردن هایی را می پذیرد که اغلب حتی آگاهانه نیست. این پختگی از درون امیال، امیدها، تاسف ها، فراموشی ها و عشق ها سامانی می یابد.

سن انسان محموله زیبایی از تجربه ها و خاطرات اوست. به رغم دام ها، آزمون ها و دست اندازها مانند یک ارابه خوب در ورای مکان لنگ لنگان به جلو رفتن ادامه داده ایم. حالا به لطف هم سویی نیک بختی ها به این جا رسیده ایم.

من چهل و چهار سال دارم، و اگر خدا بخواهد این ارابه خوب، محموله خاطراتش را دورتر نیز خواهد برد.

پس به خود می گویم :

این است آن جایی که من هستم، چهل و چهار سال دارم ...

برگرفته از کتاب " نامه به یک گروگان " اثر آنتوان دوسنت- اگزوپری

 

/ 0 نظر / 4 بازدید