فقط به او بگو

خدايا آبروي من را به توانگري نگه دار
       و شخصيت من را با تنگدستي از بينمبر
            تا مبادا از روزي خواران تو روزي بخواهم
                 و از آفريده هاي بد کردار طلبمهرباني کنم
                     و از کسي که مرا از امکاناتي منع کرده است بدگويي کنم

                         و در حالتي قرار گيرم که به تعريف و تمجيد کسي که به من چيزيداده بپردازم

/ 1 نظر / 5 بازدید
ازیتا

امین [لبخند]