گفته های قابل تعمق

شرافت مانند تیری است که چون از کمانگذشت بازگشت آن ممتنع است.

از مولای متقیان

دانا زنده است اگر چه بمیرد و نادانمرده است هر چند زنده باشد.

 از مولای متقیان

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادانبه آرزوی خویش.

از مولای متقیان

سخن، دارویی را ماند که اندک آن، سوددهد، و بسیارش، کشنده است.

 از مولای متقیان

موفقیت نصیب افراد خواب آلود نمیشود.

مثل دانمارکی

موفقیت برای افراد کم ظرفیت مقدمهگستاخی است

مثل ایتالیایی

کسانی که دیر قول می دهند خوش قولترین مردمانند.

ژان ژاک روسو

/ 0 نظر / 4 بازدید