دکتر شريعتی می نويسد :

كساني هستند كه فضاي انديشيدن آن ها بر پول است، مگر نمي‌بينيم كساني راكه امروز با پدرزنشان ازدواج مي‌كنند، اين مگر براي پول نيست؟

نه دوست داشتن،

نهعشق،

بلكه بر اساس مقدار پول يا مثلا تعداد قوم و خويش كه همسرش دارد. كسي كه اينمحاسبه را مي‌كند حتي احساسات غريزي حيوان را هم ندارد. براي اين كه وقتي يك حيواننر و ماده به هم مي‌چسبند، مي‌خواهند غريزه جنسي‌شان را ارضاء كنند، همان غريزه بازهم معنوي‌تر از اين كاسبي است، هيچ وقت يك الاغ نر به خاطر پالان الاغ ماده و يا بهخاطر قاليچه و امثالهم به طرف آن كشش پيدا نمي‌كند، وقتي انسان فضاي انديشه‌اش تااين حد سقوط مي‌كند، از الاغ هم پايين‌تر است.

/ 0 نظر / 3 بازدید