احترام پدر و مادر

مردىبه حضور پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و پرسيد، اى رسول خدا! من سوگند خورده امكه آستانه در بهشت و پيشانى حورالعين را ببوسم . اكنون چه كنم ؟

پيامبر صلى اللهعليه و آله فرمود: پاى مادر و پيشانى پدر را ببوس. يعنى اگر چنين كنى، به آرزوىخود در مورد بوسيدن پيشانى حورالعين و آستانه در بهشت مى رسى.

او پرسيد: اگر پدر و مادرم مرده باشند، چه كنم ؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: قبر آن ها را ببوس.

/ 0 نظر / 4 بازدید