شهيد آوينی

جاذبه خاک به ماندن می خواند و آن عهد باطنی به رفتن

... عقل به ماندن می خواند و عشق به رفتن

و این هر دو را خداوند آفريده است تا وجود انسان در آوارگي و حيرت، ميان عقل و عشق معنا شود.

شهيد آويني

با تشکر مجدد از سرکار خانم قناعی برای ارسال این پیام

/ 0 نظر / 4 بازدید