راه برتر ۱

راه برترين مديران جهان 

سازمان پژوهشي بسـيار معتـبر گالوپ، دو پژوهش عظيم را در خـلال 25 سال گذشـتـه انجام داده است. در اين دو پژوهش بيـش از 80 هزار مدير و يك ميليون كارمند مورد سـؤال و مطالعه قرار گرفـته اند تا پرده از رازهاي پـنهان در مديريـت سـازمان ها برداشتـه شود. يافتـه هاي اين تـحقيقات ما را به درون انديـشه هاي مديران بزرگ جهان مي برد و نشان مـي دهد كه چرا و چگونه دانسته هاي سنتي پيشينـيان را كنار مي گـذارند و حقيـقت هاي تازه يافته اي را جانشين آن ها مي سازند. در اين مقاله خلاصه نتايج بدست آمده از اين تحقيقات ارائه  مي شود.

 مديران بزرگ چه مي كنند ؟

” چهار نقش بنيادين هر مدير برجسته كدامند ؟ “

فشار كسب و كارهاي امروزين بسيار زياد شده و دگرگوني ها بسيار پرشتاب است. درست است كه  سازمان ها به كاركناني خودباور و رهبراني پر تكاپو نياز دارند. ولي هيچ كدام از اين ها از اهميت نياز به مديران  نمي كاهند. برعكس، در دنياي پر تلاطـم امروز، اهميت مـديران بسي بيش از گذشته است. چرا ؟

زيرا مديران نقشي پويا و شاخص به عهده دارند، نقشي كه اجراي آن از رهبران فرهمند و كاركنان خودباور تيم ها، برنمي آيد. نقش مدير اين است كه به درون هر فرد نفوذ كند و هوشمندي بي همتاي او را كشف كند و به عملكرد تبديل كند. چنين وظيفه اي را نسبت به كاركنان، بايستي يك به يك انجام داد : مديـر با يكي از كاركنان مي نشيند، مي پرسـد، گـوش فـرا مي دهـد و با هم كار مـي كننــد.

تكرارهـزاران بـاره اين گــونه نشسـت هاي يك به يـك، نقشي است كه نيروبخش كاركنان مي باشد. به هنگام  دگرگوني هاي چشمگير، اين نقش است كه شركت را ستبر و پرتوان نگاه مي دارد. آن چنان ستبر كه به هنگام ضرورت، سخت متمركز بماند و هرگاه نياز باشد، نرمش نشان دهد، بدون اين كه از هم بپاشد. 

دراين مفهوم، نقش مدير همچنان”كاتاليـست“* است. مدير با شتـاب بخشـيدن به واكنـش هاي مـيان هوشـمندي كاركنـان، هدف هاي سازمان و نيازهاي مشتـريان، موجب انجام فعاليـت هاي ارزش افزا مي شود. هنگامي كه صدها مدير در رده هاي گوناگون چنين كنند، سازماني ستبر و توانمـند به وجود مي آيد.  - آسانگر

بي ترديد، در دنياي كسب و كارهاي امروزين كه رو به جمع و جور شدن دارند، بسياري از مديران ناچارند تا بار ديگر مسووليت ها را نيز به دوش بكشند : از آنان انتظار مي رود كه در موضـوع هاي گوناگون، خبره باشند، هم چون ستاره در ميـان ديگران بدرخشند، و گاهي نيز وظايف رهبري را به شايستگي انجام دهند. نقش هاي مهمـي وجـود دارند كه مديران ممـتاز به روش هاي گوناگون و در درجـات مختلف پـيروزي، ايفا مي كنند. ولي آن گاه كه به مسـووليت ويژه مديريتي مي رسيم، همه مديران بزرگ اين نقش كاتاليستي را به شايستگي اجرا مي نمايند.

مديران بزرگ براي ايفاي نقش كاتاليستي خود به نحوي شـايسته، بايستـي بتوانـند چهار فعاليـت را به خوبي انجام دهند :

 •  گزينش درست فرد،

 • مشـخص نمودن انتظارهايي كه از او دارد،

 •  انگيزش وي،

 •   فراهم نمودن اسباب رشد فرد.

ايـن چهــار فعــاليت، مهمتـرين مسووليت هـاي مـديـران مي باشند. شما ممكن است كه در جهان از برترين بينش، فرهمندي و هوشمندي برخوردار باشيد، ولي چنان چه نتوانيد چهار مسووليت ياد شده را به شايسـتگي اجرا كنيد، هيچ ـگاه مدير بزرگي نخواهيد شد.  

 

كليدهاي چهارگانه

” مديران بزرگ چگونه اين نقش ها را بازي مي كنند ؟ “

نقش كاتاليستي نشان مي دهد كه مديران چه مي كنند.

از چگونگي انجام كار خـبري نمـي دهد. بنـابراين، كار چـگونه انجـام مي گيرد ؟

مـديران بزرگ چگونه توانمندي هاي نهفته كاركنان را از بند آزاد مي كنند؟

چگونه افراد را بر مي گزيـنند، انتظارهاي خود از آنان را مشخص مي كنند،  و سپس به انگيزش و پرورش آن ها  مي پردازند ؟

 

خردمندان سنتي به شما توصيه مي كنند كه :

 • فردي را گزينش كنيد . . . بر پايه تجربه، آگاهي، و توان تصميم گيري وي.

 • انتظارها از او را مشخص نماييد . . . با تعريف كردن حركت ها و گام هاي درست.

 • در فرد انگيزه بيافرينيد . . . با ياري رساندن به وي در شناخت و از ميان بردن كاستي ها.

 • او را رشد دهيد . . . با كمك به يادگيري و گرفتن ترفيع.

در اين توصيه، به ظاهر هيچ چيز نادرسـتي به چشـم نمي خورد.  به راستي بسيـاري از مديران و شركت ها چنيـن مي كنند. ولي كار از بنيان بي نتيجه است. شما نمي توانيد با تنهـا تكيه كـردن بـر تجربه ها، آگـاهي ها، و تـوان تصميم گيري افراد، اعضـاي يك تيم كارآمد را برگزينيد. نشان دادن راه درست، برطرف كردن كاستي هاي افراد، بهترين راه رسيدن به بـازده و عملكـرد خوب و پيوسته نيست. نـكته آخر اين ـكه، آماده سـاختن فرد براي بالارفتن از نردبان ترقي، به معناي ” پرورش و  رشد دادن “ وي نيست .

 

بينش انقلابي مشترك در همه مديران بزرگ را به خاطر آوريد :

 • انسان ها زياد دگرگون نمي شوند .

 • وقت خود را بر به درون بردن چيزي كه بيرون از طبيعت انسان ها مانده است، هدر ندهيد.

 • بكوشيد تا آن چه را در نهاد انسان ها است بيرون بياوريد.

 • اين كار بسي دشوار است.

چنانچه اين بينش را در چهار فعاليت بنيادين نقش كاتاليستي مديران بكار بنديد، پيامد را چنين خواهيد ديد:

 • هنگام گزينش افراد، هر كس را به خاطر هوشمندي وي، نه تنها بر پايه تجربه، آگاهي يا توان تصميم گيري او برگزينيد.

 • هنگام برشمردن انتظارها، مشتريان راستين را در نظر داشته باشيد، نه گام هاي اجرايي را.

 • هنگام برانگيختن فرد،  بر توانمندي ها نه  كاستي هايش تمركز كنيد.

 • هنگام پـرورش و رشـد دادن افـراد، آنان را براي جاي مناسب، نه پله بعدي در نردبان ترقي آماده كنيد.

اين چهار كليد با همدي گر، نشان مي دهد كه مديران بزرگ چگونه قفل توانمندي هاي نهفته كاركنان را باز مي كنند .     

 

منبع: گام نخست، رهيدن از قانون هاي كهنه

نويسندگان: ماركوس باكينگهام ، كورت كافمن

مترجم: دكتر عبدالرضا رضايي نژاد

ناشر : فــرا

 --------------------------------------------------------

* Catalyst- عاملي كه كنش و واكنش هاي شيميايي را افزايش مي دهد و خود بدون تغيير مي ماند .

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
بهروز

جناب آقای امير احمدي به شما تبريک می گويم در مقايسه به ديگر وبلاگهای تخصصی مطالب شما ماه به ماه ماهتر ارزنده تر و ملموستر و کاربردی تر در محيط پر تنش و پيچيده امروزی سازمانهاست. خدا قوت

علی حکم آبادی

سلام امیدوارم خوب باشید و ممنونم از این مطلبی که درج کردید. من در مورد پیشنهادات پروژه گالوپ دو تا نکته دارم: 1- در مورد رسیدن مدیران به این توانمندی که بتوانند نگاهی ریزبین داشته باشند تا مهارت. استعداد و یا هوشمندی افراد رو تشخیص دهند باید چه کرد؟ آیا نباید فرصت یادگیری رو برای اونها ایجاد نمود؟ 2- در این مملکت قحط الرجال که کمبود متخصص داریم آیا انقدر انتخاب پیش روی ما هست که بتوانیم انسانهایی با تخصص های مورد نظر را بیابیم؟ یا آیا قوانین و مقررات ما انقدر دست ما را باز می گذارد که از دست کارکنان ناکارآمد(از نظر ما) راحت شویم؟ ما در شرکت خود نزدیک به 6 ماه است که به دنبال یک کارشناس ارشد مدیریت MBA یا اقتصاد می گردیم، که زبان انگلیسی بلد باشد و . . . ولی تا حالا کسی با این حداقل توانایی ها هم پیدا نکردیم چه برسد به اینکه تست هوشمندی گالوپ را هم بخواهیم بر روی آنها پیاده کنیم. ممنون و با آرزوی موفقیت شما