انيشه و محدوديت

در دنياي انديشه و ذهن ما،مانع و محدوديتي وجود ندارد

    
    
احساس پشيماني هميشگي از گذشته‌ها و احساس نگراني از اتفاقات احتمالي آينده از مخرب‌ترين احساسات منفي به شمار مي‌آيد. سطح انتظارما از زندگي راز دستيابي به سلامت روحي است‌. اگر آرزومند شادي‌، تندرستي و آرامش خاطر هستيد، ذهن خود را به آن سمت متوجه كنيد تا با نيروي حاصل از آن فكر زيبا،مردم‌، اتفاقات و اوضاع و شرايط مناسب را براي تجلي اين نيكويي‌ها به خدمت خود دعوتكنيد.

كساني كه به قضاوت اطرافيان گوش مي‌دهند از اين حقيقت غافلند كه با صرف نيرويخود در اين زمينه‌، خودشان را از آرامش و صفاي روح محروم مي‌كنند. هر كس به ديگريزيان برساند، و يا ضربه‌اي به كسي بزند بيشترين زيان را خودش خواهد ديد چرا كه هركس در دادگاه عدل الهي در برابر اعمال نارواي خودش مسوول است‌. از طرفي ديگر آرامشروحي خود را نيز از دست مي‌دهد و تمام موانعي را كه در برابر ديدگانش به وجود آوردهاست باعث مي‌شود كه افق‌هاي روشن آينده را خوب نبيند. احساس رشد در بين انسان ها وساير موجودات فرق بين مُرده و زنده است‌. پس هميشه زنده باشيد و احساس سرزندگي و شاط را در اطراف خود پخش كنيد و قبل از مرگ خود نميريد.

از مهم ترينكارهايي كه به عنوان يك فرد بالغ مي‌توانيد انجام دهيد، بازگشت گاه به گاه به دورانشاد و پرانرژي كودكي است‌. در درون همه ما گنجينه بي كراني از عشق و شادماني و نعمتوجود دارد كه مي‌تواند آن چه را كه در آرزوي آنيم برايمان فراهم كند. هرگاه خود رامسوول تصميمات خود بدانيد از هر جهت اختيار دنياي خود را به دست گرفته‌ايد. شماهميشه با خويشتن خويش تنهاييد. اما تنها زماني خود را بي ‌كس و غريب احساس مي‌كنيدكه خودتان را دوست نداشته باشيد.

عشق شما در قلبتان لانه دارد. اين عشق از آنشماست‌. شما مي‌توانيد خود را از عشق و محبت لبريز كنيد و دلپذيرترين ورضايت‌بخش‌ترين احساسات را در دل پرورش دهيد. هنگامي كه شاد و مثبت و با حوصلههستيد واكنش‌هاي شيميايي بدن شما با زماني كه مضطرب و منفي و هراسانيد به كلي فرقدارد، نحوه تفكر شما نيز به طرز چشمگيري بر ترشح غدد بدن تأثير دارد و بر رويجسم‌تان نيز مؤثر است‌. در باطن انسان معجزه‌هايي وصف‌ناپذير نهفته است‌. براي اينكه شگفتي‌هاي دلخواه خود را در زندگي بيافرينيد بايد در نهفته‌ترين عمق وجود خود بهسراغ اين طلاهاي ناب رفته و آن ها را از معدن‌هاي پر رمز و رازشان استخراج كنيد.

موفقيت و شادماني هر كسي در زندگي كاملا تابع فرصت‌ها و امكاناتي نيست كهدر دسترس ماست‌، بلكه متكي به باورهايي است كه در اعماق وجود ماست و ما به آناعتقاد داريم‌. اگر كارها بر وفق مرادمان نيست از خود بپرسيم چه كرده‌ايم كه با چنينسختي هايي روبه‌رو شده‌ايم‌؟ چگونه بايد خودمان را از اين تنگنا نجات دهيم‌؟ هر رويداديكه در زندگي با آن روبه‌رو مي‌شويم پيش نياز دست يافتن به مرحله بعدي زندگي و نشان دهنده رشد است‌، پس خسته نشويد و مبارزه كنيد. محدوديت‌هاي ما منحصر به جسم ماست. در دنياي انديشه و ذهن ما مانع و محدوديتي وجود ندارد. تمام اشيا، اموال و امكاناتزندگي عطاياي هستي براي خدمت به شماست نه براي آن كه شما در خدمت آن هاباشيد.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید