جذب به جای تعقيب

جذب به جاي تعقيب

 

وقتي چيزي را تعقيب مي كني، بدان معناست كه آن چيز دارد از تو دور مي شود. پس چگونه انتظار داري به چيزي برسي كه دائم دارد از تو مي گريزد!؟

از اين به بعد به جاي اين كه مستقيما چيزي را تعقيب كني سعي كن آن  را  به  سمت  خودت  جذب كني. وقتي  چيزي را تعقيب مي كني تمام تمركز و توجهت را روي آن چيز مي گذاري،حال اين چيز مي خواهد پول باشد يا شغل يا برقراري ارتباط با شخصي ديگر و يا هر چيز ديگر. و اين مي تواند فوق العاده وحشتناك و دلسرد كننده باشد چرا كه تو روي چيزي متمركز شده اي كه خارج از توست و روي آن كنترل بسيار كمي داري.

اما بر عكس وقتي به جاي تعقيب كردن و منت كشيدن، روي جذب آن چيز متمركز مي شوي،تصوير كاملا دگرگون مي شود. نيروي تمركزت متوجه نيروي دروني ات مي شود. يعني همان موضوعاتي كه تقريبا به صورت كامل تحت كنترل تو هستند.

/ 0 نظر / 4 بازدید