عميق ترين درد زندگي مردن نيست

آبي تر از آنيم كه بي رنگ بميريم

از شيشه نبوديم كه با سنگ بميريم

تقصير كسي نيست كه اين گونه غريبيم

شايد كه خدا خواست كه دلتنگ بميريم

عميق ترين درد زندگي مردن نيست، بلکه ناتمام ماندن قشنگ ترين داستان زندگي است که مجبوري آخرش را با جدايي به سرانجام برساني.

عميق ترين درد زندگي مردن نيست، بلکه نداشتن يک همراه واقعيست که در سخت ترين شرايط همدم تو باشد.

عميق ترين درد زندگي مردن نيست، بلکه به دست فراموشي سپردن قشنگ ترين احساس زندگي است.

عميق ترين درد زندگي مردن نيست، بلکه يخ بستن وجود آدم ها و بستن چشم هاست.

تو ميروي و من فقط نگاهت مي کنم، تعجب نکن که چرا گريه نمي کنم، بي تو يک عمر فرصت براي گريستن دارم اما براي تماشاي تو همين يک لحظه باقي است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید